ประมวลภาพ “โครงการอบรมจรรยาบรรณและความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญาของอาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษาด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม”

ในวันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม พ.ศ.2561 เวลา 08.00-14.30 น. วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์ ได้จัด “โครงการอบรมจรรยาบรรณและความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญาของอาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษาด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม” ณ วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์ อาคารอนุรักษ์พลังงานปฏิบัติการนวัตกรรมและอุตสาหกรรมเทคโนโลยี ชั้น 7 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤชกนก สุทัศน์ ณ อยุธยา รักษาการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ เป็นผู้กล่าวเปิดโครงการ

กิจกรรมในครั้งนี้ เป็นการบรรยายในหัวข้อ “จรรยาบรรณการเขียนบทความวิจัย การเผยแพร่ผลงานวิจัย และจรรยาบรรณการส่งบทความเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับนานาชาติ” โดย รศ.ดร.เดชา พวงดาวเรือง อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ด้านจริยธรรมจรรยาบรรณในการเผยแพร่ผลงานวิจัย และเพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติของนักวิจัยทั่วไป โดยมีลักษณะเป็นข้อพึงสังวรณ์มากกว่าจะเป็นข้อบังคับ อันจะนำไปสู่การเสริมสร้างจรรยาบรรณในหมู่นักวิจัยต่อไป

ประมวลภาพกิจกรรม