ประมวลภาพ “โครงการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพบุคลากรของวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์”

ในวันที่ 17-18 พฤษภาคม 2561 วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงครัตนโกสินทร์ ได้จัด “โครงการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพบุคลากรของวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์” มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรภายในวิทยาลัยฯ ได้เพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์จากการรับฟังบรรยาย และการศึกษาดูงาน ซึ่งส่งผลให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ สามารถนำมาปรับใช้ในการพัฒนาตนเอง และพัฒนางานในหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมทั้งได้ตระหนักถึงความสำคัญด้านพลังงานและการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ

ภาพบรรยากาศ

โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี เป็นสถานที่การศึกษาวิจัยเทคโนโลยีการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมด้านการกำจัดขยะและบำบัดน้ำเสีย โดยวิธีธรรมชาติช่วยเหลือ 3 รูปแบบ ได้แก่ 1) เทคโนโลยีการทำปุ๋ยหมักจากขยะ โดยการฝังกลบในกล่องคอนกรีต 2) เทคโนโลยีการบำบัดน้ำเสียด้วยระบบบ่อบำบัดน้ำเสีย 3) เทคโนโลยีการบำบัดน้ำเสียด้วยระบบพืชบำบัด

โครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี เป็นโครงการในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้านการบริหารทรัพยากรแบบบูรณาการ ใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่อย่างจำกัดให้คุ้มค่า เป็นแหล่งเรียนรู้ในการนำพลังงานสะอาดจากธรรมชาติใช้เป็นพลังงานทดแทนเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า เช่น ทุ่งกังหันลม (Wind Farm) และแผงพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar cells) สามารถจำหน่ายกระแสไฟฟ้าที่ผลิตได้เข้าสู่ระบบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นการสร้างรายได้ให้แก่โครงการและเป็นการช่วยเหลือราษฎรในหมู่บ้านที่อยู่ใกล้เคียง มีกระแสไฟฟ้าใช้อย่างพอเพียงและทั่วถึง อีกทั้งเป็นแหล่งสาธิตทางการเกษตรของภาคเอกชนและมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อให้โครงการมีประโยชน์ต่อเกษตรกรและประชาชนเพิ่มมากขึ้น

วนอุทยานปราณบุรี อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในการที่จะสนับสนุนการปลูกพันธุ์ไม้บริเวณชายทะเลปากน้ำปราณบุรี โดยได้จัดทำเป็นโครงการพัฒนาป่าไม้ปากน้ำปราณบุรี ซึ่งประกอบด้วยป่าชายเลน ป่าเพญจพรรณที่ดอนริมหาดชายทะเล เริ่มต้นจากการกำหนดเป็นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ เพื่อพัฒนาเป็นป่าอเนกประโยชน์ที่จะผลิตไม้ เป็นที่พักผ่อนหน่อยใจ ป้องกันลมพายุ และเป็นแหล่งเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ นอกจากนี้ยังเป็นตัวอย่างเพื่อชักจูงใจการปลูก บำรุง รักษาป่าธรรมชาติที่สวยงามไว้เป็นสมบัติของอนุชนรุ่นหลังต่อไป