ประมวลภาพ “โครงการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาไทยเพื่อการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม”

ในวันศุกร์ที่ 1 มิถุนายน 2561 วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ได้จัด “โครงการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาไทยเพื่อการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม” ณ วัดสุทธิจิตตาราม แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร

วัตถุประสงค์ของโครงการในครั้งนี้ เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมแก่บุคคลทั่วไปในเรื่องของการใช้เตาชีวมวล เพื่อเป็นการบริการวิชาการ และรักษาภูมิปัญญาไทย โดยการอนุรักษ์การใช้เตาหุงต้ม ซึ่งเป็นกรรมวิธีที่คนไทยใช้มาเป็นระยะเวลายาวนาน ทั้งนี้ วิทยาลัยฯ ได้เปลี่ยนแปลงวัตถุดิบในการก่อให้เกิดไฟ โดยใช้ถ่านชีวมวลแทนเตาถ่าน อีกทั้งยังมีการสาธิตกรรมวิธีการใช้เตาชีวมวลเพื่อการหุงต้ม เพื่อประกอบอาหารเพลถวายแด่พระสงฆ์ตามวิถีของชาวพุทธ ถือเป็นการทำนุบำรุงศาสนาให้สืบทอดสู่รุ่นลูกรุ่นหลานต่อไป

ภาพบรรยากาศโครงการ