ประมวลภาพ “โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์และนักวิจัยเพื่อสร้างสรรค์การเรียนการสอนเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ”

ในวันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม 2561 วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ได้จัด “โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์และนักวิจัยเพื่อสร้างสรรค์การเรียนการสอนเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ” ณ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร ค่ายพระรามหก ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

โครงการในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ให้ทราบถึงเทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทนในปัจจุบัน โดยกิจกรรม มีทั้งการรับฟังการบรรยายและศึกษาดูงานด้านพลังงาน โดยจัดให้มีการเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้พลังงานชุมชนเพื่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งศูนย์การเรียนรู้มีการติดตั้งระบบสาธิตและนวัตกรรมพลังงานภายในพื้นที่สวนพลังงานสีเขียว เป็นระบบที่ทันต่อเทคโนโลยีในปัจจุบัน อาทิ ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์ รถพลังงานแสงอาทิตย์ ระบบน้ำร้อนจากเครื่องปรับอากาศ ระบบเตาพลังงานแสงอาทิตย์ ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ระบบแก๊สซิไฟเออร์ผลิตแก๊สเชื้อเพลิงชีวมวล ระบบก๊าซชีวภาพขนาดเล็ก กังหันลม เป็นต้น

ภาพบรรยากาศโครงการ