ประมวลภาพ “โครงการประกันคุณภาพการศึกษา”

ในวันที่ 30-31 มกราคม พ.ศ.2561 วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ได้จัด “โครงการประกันคุณภาพการศึกษา”  ณ วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์ อาคารอนุรักษ์พลังงานปฏิบัติการนวัตกรรมและอุตสาหกรรมเทคโนโลยี ชั้น 7 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เพื่อให้ผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาของวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ การศึกษา และเพื่อเป็นการส่งเสริมความร่วมมือด้านการประกันคุณภาพบุคลากรในองค์กรให้เข้มแข็งและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

โดยกิจกรรมเป็นการฟังบรรยายหัวข้อ “การประกันคุณภาพการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา” , “เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร”, “การเขียนรายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร” และ “การจัดการความรู้” โดย รองศาสตรจารย์ ดร.ปิยะนาถ บุญมีพิพิธ รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ, คณบดีบัณฑิตและประธานหลักสูตรบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยทองสุข

ภาพบรรยากาศ