ประมวลภาพ “โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำภาคกาศึกษาที่ 1/2561”

วันเสาร์ที่ 7 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.00-15.00 น. ที่ผ่านมา วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ได้จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ภาคการศึกษา 1 ปีการศึกษา 2561

โดยในช่วงเช้า วิทยาลัยฯ ได้จัดพิธีทำบุญสำนักงานประจำปี โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤชกนก สุทัศน์ ณ อยุธยา รองอธิการบดี รักษาการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยนักศึกษา อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยฯ เข้าร่วมงานในครั้งนี้ด้วย

ช่วงบ่ายในวันเดียวกัน เป็นกิจกรรมของโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 7 อาคารอนุรักษ์พลังงานปฏิบัติการนวัตกรรมและอุตสาหกรรมเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ทราบรายละเอียดเกี่ยวกับการเรียนการสอนต่าง ๆ ของวิทยาลัยฯ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤชกนก สุทัศน์ ณ อยุธยา รองอธิการบดี รักษาการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ เป็นผู้กล่าวเปิดโครงการและกล่าวต้อนรับนักศึกษา และมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงศกร คชาพงศ์กุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและวิจัย เป็นผู้ให้ข้อมูลต่าง ๆ อาทิ ประวัติ หลักสูตร กิจกรรม ฯลฯ