ประมวลภาพ “โครงการการเขียนงานวิจัยเพื่อการตีพิมพ์”

ในวันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม พ.ศ.2561 เวลา 14.30-18.00 น. วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์ ได้จัด “โครงการการเขียนงานวิจัยเพื่อการตีพิมพ์” ณ วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์ อาคารอนุรักษ์พลังงานปฏิบัติการนวัตกรรมและอุตสาหกรรมเทคโนโลยี ชั้น 7 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

กิจกรรมในครั้งนี้ เป็นการบรรยายในหัวข้อ “ฐานข้อมูลวารสารระดับชาติและนานาชาติ เพื่อการตีพิมพ์ผลงานวิจัย” โดย ดร.มณีรัตน์ เข็มขาว และ “เทคนิคการเขียนบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์” โดย ดร.พิรพรรณ พลบุรี อาจารย์และนักวิจัยวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการเผยแพร่ผลงานวิจัยให้แก่คณาจารย์ และนักศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ และเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ตลอดจนเทคนิคการเขียนบทความวิจัยให้ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ

Download- รายงานโครงการการเขียนวิจัยเพื่อการตีพิมพ์

ประมวลภาพกิจกรรม