ประมวลภาพบูธของวิทยาลัยพลังงานฯ ในงานมหกรรมเทคโนโลยีพลังงานที่ยั่งยืนแห่งเอเชีย SETA 2018

บริษัท แกท อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สภาวิศวกร สภาสถาปนิก สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และกรุงเทพมหานคร ได้จัดงานเทคโนโลยีพลังงานยุคใหม่ สู่ประเทศไทย 4.0 ครั้งแรกของไทย ภายใต้ชื่องานประชุมวิชาการและนิทรรศการนานาชาติ “โครงการพลังงานและเทคโนโลยีที่ยั่งยืนแห่งเอเชีย 2561” หรือ “Sustainable Energy Technology Asia 2018” (SETA 2018) ในหัวข้อ “Towards Consolidated Innovative Energy Technology” เพื่อผลักดันและเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการจัดการพลังงาน เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อการใช้พลังงานอย่างยั่งยืน โดยการสนับสนุนของกระทรวงพลังงาน กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และกระทรวงคมนาคม ระหว่างวันที่ 21-23 มีนาคม 2561 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร
 .
.
ในงานนี้ วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ได้นำสิ่งประดิษฐ์ ได้แก่ “6 Pole Monopole Neodymium Magnet Bedini Free Energy Generator” ผลงานของ นายอุทัย ศรีพันธ์ (นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต)ไปจัดแสดง นอกจากนี้ ยังมีการออกบูธประชาสัมพันธ์หลักสูตรของทางวิทยาลัยฯ อีกด้วย
 .

วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์ ขอขอบพระคุณผู้เข้าเยี่ยมชมบูธทุกท่านที่ให้การตอบรับเป็นอย่างดี วิทยาลัยฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกๆ ท่านจะได้รับความรู้และข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจจากบูธของเรา แล้วพบกันใหม่ในโอกาสต่อไปค่ะ