ประชุมติดตามงานประกันคุณภาพประจำวิทยาลัยพลังงานฯ

ในวันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 2560 เวลา 13.00น.
ขอเชิญประธาน(หรือตัวแทน) แผนงานประกันคุณภาพทั้ง 9 แผนประชุมติดตามงาน ณ ห้องประชุมวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ศาลายา