ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์คัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2561

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์คัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2561

ตามประกาศวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 และวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกในวันที่ 2 กรกฎาคม 2561 นั้น

ในการนี้ วิทยาลัยฯ ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์คัดเลือก ตามเอกสารแนบนี้ CilckLeave a Reply

Your email address will not be published.

*
*
*