ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2561

ตามประกาศวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลรัตนโกสินทร์ ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561 ได้ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน ในวันศุกร์ที่ 23 มีนาคม 2561 ณ วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์ ชั้น 7 อาคารอนุรักษ์พลังงานปฏิบัติการนวัตกรรมและอุตสาหกรรมเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ โดยการสอบได้เสร็จสิ้นแล้ว นั้น

ในการนี้ วิทยาลัยฯ จึงขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2561 พร้อมรายละเอียดดังแนบ ClickLeave a Reply

Your email address will not be published.

*
*
*