ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์คัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์คัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560

ตามประกาศวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์ มหวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560 เรื่อง ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560

บัดนี้ การเปิดรับสมัครได้เสร็จสิ้นแล้ว วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์ จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์คัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ตามรายละเอียดแนบท้ายนี้

>>เอกสารแนบ<<