ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานวิทยาลัย

ตามที่วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานวิทยาลัย ตามประกาศวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานวิทยาลัย ลงวันที่ 26 กันยายน 2560 บัดนี้ วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์ ได้ตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารหลักฐานต่างๆ พร้อมประวัติเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานวิทยาลัยตามเอกสารแนบนี้ คลิ๊ก