ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2561

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2561

ตามประกาศวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 และวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์ ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกเสร็จสิ้น เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 นั้น

บัดนี้ วิทยาลัยฯ จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ระดับปริญญาโท หลักสูตรวิศวกรมศาสตรมหาบัณฑิต จำนวน 1 ราย และระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต จำนวน 8 ราย ดังรายชื่อตามเอกสารแนบนี้ ClickLeave a Reply

Your email address will not be published.

*
*
*