ประกาศขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560

วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ มีความประสงค์ขยายระยะเวลาในการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ประจำภาคการศึกษาที่ 2
ปีการศึกษา 2560 เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ในโครงการพิเศษหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.) และปริญญาเอก ในโครงการพิเศษหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาวิชาพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 27 ตุลาคม 2560 รายละเอียดเพิ่มเติม Click