ปฏิทินการศึกษา

ปฏิทินการศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ (ฉบับแก้ไข)
วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
                                     
ลำดับที่ รายการ ภาคการศึกษาที่ ๑ ภาคการศึกษาที่ ๒ ภาคการศึกษาที่ ๓
๑. วันลงทะเบียนเรียน ๑๑ ก.ค.– ๑๘ ก.ค. ๖๐ ๒๖ ต.ค. – ๓ พ.ย. ๖๐  ๒๖ ก.พ. – ๓ มี.ค. ๖๑
๒. วันชำระเงิน (กองคลัง/บัญชีกองทุน วพส.) ๑๑ ก.ค. – ๑๘ ก.ค. ๖๐ ๒๖ ต.ค. – ๓ พ.ย. ๖๐ ๒๖ ก.พ. – ๓ มี.ค. ๖๑
– วันสุดท้ายของการลงทะเบียน ๑๘ ก.ค. ๖๐ ๓ พ.ย. ๖๐ ๓ มี.ค. ๖๑
– วันที่เริ่มปรับชำระค่าลงทะเบียนหลังกำหนด ๑๙ ก.ค. – ๑๑ ส.ค. ๖๐ ๔ พ.ย. – ๓๐ พ.ย. ๖๐ ๔ มี.ค. – ๓๑ มี.ค. ๖๑
๓. ช่วงวันรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา ๑๙ ก.ค. – ๑๘ ส.ค. ๖๐ ๔ พ.ย. – ๓๐ พ.ย. ๖๐ ๔ มี.ค. – ๓๑ มี.ค. ๖๑
เริ่มถอนรายชื่อนักศึกษาที่ไม่กระทำการใดใด

– ที่ไม่ลงทะเบียนเรียนและไม่ชำระเงิน

๒๐ ส.ค. ๖๐ ๑ ธ.ค. ๖๐ ๑ เม.ย. ๖๑
๔. ช่วงวันเพิ่ม-ถอน-เปลี่ยนกลุ่มวิชา-เปลี่ยนสถานะ ๑๙ ก.ค. – ๔ ส.ค. ๖๐ ๑ พ.ย. – ๑๕ พ.ย. ๖๐ ๒ มี.ค. – ๑๕ มี.ค. ๖๑
– ช่วงวันทำการเพิ่มรายวิชา ๑๙ ก.ค. – ๔ ส.ค. ๖๐ ๑ พ.ย. – ๑๕ พ.ย. ๖๐ ๒ มี.ค. – ๑๕ มี.ค. ๖๑
– ช่วงวันทำการถอนรายวิชา (ติด W)/เปลี่ยนสถานะวิชา ๕ ส.ค. – ๑๐ ต.ค. ๖๐ ๑๖ พ.ย. – ๒๙ ธ.ค. ๖๐ ๑๖ มี.ค. – ๓๑ มี.ค. ๖๑
– ช่วงวันทำการถอนรายวิชา โดยได้รับอักษร F หรือ U ๑๑ ต.ค. ๖๐ เป็นต้นไป ๔ ม.ค. ๖๑ เป็นต้นไป ๑ เม.ย.๖๑ เป็นต้นไป
๕. วันเปิดภาคการศึกษา ๑๕ ก.ค. ๖๐ ๑ พ.ย. ๖๐ ๒ มี.ค. ๖๑
– ช่วงวันสอบกลางภาค ๒๖ ส.ค. – ๓๑ ส.ค. ๖๐ ๒๐ ธ.ค. – ๒๔ ธ.ค. ๖๐ ๒๐ เม.ย. – ๒๒ เม.ย. ๖๑
– ช่วงวันสอบปลายภาค ๒๑ ต.ค. – ๒๒ ต.ค. ๖๐ ๑๒ ก.พ. – ๑๔ ก.พ. ๖๑ ๘ มิ.ย. – ๑๐ มิ.ย. ๖๑
๖. วันปิดภาคการศึกษา ๑๖ ต.ค. ๖๐ ๑๕ ก.พ. ๖๑ ๑๕ มิ.ย. ๖๑
๗. วิทยาลัยส่งผลการการศึกษา ๑๖ ต.ค. – ๒๒ ต.ค. ๖๐ ๑๕ ก.พ. – ๒๑ ก.พ. ๖๑ ๑๖ มิ.ย. – ๒๑ มิ.ย. ๖๑
– อนุมัติผลการศึกษา ๒๔ ต.ค. ๖๐ ๒๒ ก.พ. ๖๑ ๒๒ มิ.ย. ๖๑
– วันประกาศผลการศึกษา ๒๕ ต.ค. ๖๐ ๒๓ ก.พ. ๖๑ ๒๓ มิ.ย. ๖๑
๘. การประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา ๙ ต.ค. – ๑๖ ต.ค. ๖๐ ๘ ก.พ. – ๑๕ ก.พ. ๖๑ ๘ มิ.ย. – ๑๕ มิ.ย. ๖๑

หมายเหตุ

  • การลาพักการเรียน นักศึกษาต้องยืนคำร้องภายใน ๒ สัปดาห์ นับจากวันเปิดภาคการศึกษา โดยการลาพักการเรียนอนุญาตเพียง ๑ ภาคการศึกษา ภายในระยะเวลาการศึกษา ตามหลักสูตร

Download file  คลิ๊กที่นี่