ปฏิทินการศึกษา

ปฏิทินการศึกษาประจำปีการศึกษา 2561
วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

                                    
ลำดับที่ รายการ ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 3
1. วันลงทะเบียนเรียน 2 ก.ค.– 9 ก.ค. 61 29 ต.ค. – 4 พ.ย. 61 25 มี.ค. – 3 มี.ค. 62
2. วันชำระเงิน (กองคลัง/บัญชีกองทุน วพส.) 2 ก.ค.– 9 ก.ค. 61 29 ต.ค. – 4 พ.ย. 61 25 มี.ค. – 3 มี.ค. 62
– วันสุดท้ายของการลงทะเบียน 9 ก.ค. 61 4 พ.ย. 61 3 มี.ค. 62
– วันที่เริ่มปรับชำระค่าลงทะเบียนหลังกำหนด 10 ก.ค. – 3 ส.ค. 61 5 พ.ย. – 30 พ.ย. 61 4 มี.ค. – 31 มี.ค. 62
3. ช่วงวันรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา 10 ก.ค. – 3 ส.ค. 61 5 พ.ย. – 30 พ.ย. 61 4 มี.ค. – 31 มี.ค. 62
เริ่มถอนรายชื่อนักศึกษาที่ไม่กระทำการใดใด

– ที่ไม่ลงทะเยนเรียนและไม่ชำระเงิน

14 ส.ค. 61 1 ธ.ค. 61 1 เม.ษ. 62
4. ช่วงวันเพิ่ม-ถอน-เปลี่ยนกลุ่มวิชา-เปลี่ยนสถานะ 8 ก.ค. – 26 ก.ค. 61 3 พ.ย. – 16 พ.ย. 61 2 มี.ค. – 15  มี.ค. 62
– ช่วงวันทำการเพิ่มรายวิชา 8 ก.ค. – 26 ก.ค. 61 3 พ.ย. – 16 พ.ย. 61 2 มี.ค. – 15  มี.ค. 62
– ช่วงวันทำการถอนรายวิชา (ติด W)/เปลี่ยนสถานะวิชา 27 ก.ค. – 1 ต.ค. 61 17 พ.ย. – 28 ธ.ค. 61 16 มี.ค. – 31 มี.ค. 62
– ช่วงวันทำการถอนรายวิชา โดยได้รับอักษร F หรือ U 2 ต.ค. 61 เป็นต้นไป 4 ม.ค. 62 เป็นต้นไป 1 เม.ษ. 62 เป็นต้นไป
5. วันเปิดภาคการศึกษา 7 ก.ค. 61 3 พ.ย. 61 2 มี.ค. 62
– ช่วงวันสอบกลางภาค 14 ส.ค. – 19 ส.ค. 61 11 ธ.ค. – 16 ธ.ค. 61 17 เม.ษ.– 21 เม.ษ. 62
– ช่วงวันสอบปลายภาค 1 – 7 ต.ค. 61 4 ก.พ. – 10 ก.พ. 62 3 มิ.ย.– 9 มิ.ย. 62
6. วันปิดภาคการศึกษา 8 ต.ค. 61 11 ก.พ. 62 10 มิ.ย. 62
7. วิทยาลัยส่งผลการการศึกษา 8 ต.ค. – 14 ต.ค. 61 11 ก.พ. – 17 ก.พ. 62 10 มิ.ย. – 16 มิ.ย. 62
– อนุมัติผลการศึกษา 16 ต.ค. 61 19 ก.พ. 62 18 มิ.ย. 62
– วันประกาศผลการศึกษา 17 ต.ค. 61 20 ก.พ. 62 19 มิ.ย. 62
8 การประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา 1 ต.ค. – 8 ต.ค. 61 4 ก.พ. – 10 ก.พ. 62 3 มิ.ย.– 9 มิ.ย. 62

หมายเหตุ

  • การลาพักการเรียน นักศึกษาต้องยืนคำร้องขอภายใน 2 สัปดาห์ นับจากวันเปิดภาคการศึกษา โดยการลาพักการเรียนอนุญาตเพียง 1 ภาคการศึกษา ภายในระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตร