บุคลากรสายสนับสนุน

ฝ่ายบริหารนโยบาย และแผน

นางสิรนาถ เสือแย้ม
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวยุพา เชี่ยวชาญ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวกมลรัตน์ แสงจันทร์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวจิราวรรณ เนตรโพธิ์แก้ว
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นายวิทยา แก้วสุริยวงศ์
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ

นางสาวณิชา ชัยชาติ
นักประชาสัมพันธ์

ฝ่ายวิชาการและวิจัย

นางลัดดา ปัตตายะโส
นักวิชาการศึกษา

นางสาวลลิษา กระสินธุ์
นักวิชาการศึกษา

นางสาวเลอลักษณ์ เลอเลิศวิเชียร
นักวิชาการศึกษา