บุคลากรสายสนับสนุน

บุคลากรสายสนับสนุน (ฝ่ายบริหารนโยบาย และแผน)

นางสาวยุพา เชี่ยวชาญ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสิรนาถ เสื้อแย้ม
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวจิราวรรณ เนตรโพธิ์แก้ว
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นายวิทยา แก้วสุริยวงค์
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ
บุคลากรสายสนับสนุน (ฝ่ายวิชาการและวิจัย)

นางลัดดา ปัตตายะโส
นักวิชาการศึกษา

นางสาวลลิษา กระสินธุ์
นักวิชาการศึกษา

นางสาวเลอลักษณ์ เลอเลิศวิเชียร
นักวิชาการศึกษา