บุคลากรสายสนับสนุน

บุคลากรสายสนับสนุน (ฝ่ายบริหาร)

นางสาวยุพา เชี่ยวชาญ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสิรนาถ เสือแย้ม
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นายวิทยา แก้วสุริยวงศ์
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ

นายวุฒิชัย โพธิ์มั่น
พนักงานขับรถยนต์
บุคลากรสายสนับสนุน (ฝ่ายวิชาการ)
นางสาวกรรณิการ์ ปิ่นปาน
นักวิชาการศึกษา