บุคลากรสายวิชาการ

ชื่อ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงศกร คชาพงศ์กุล
ตำแหน่ง – ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและวิจัย
– อาจารย์และนักวิจัย
คุณวุฒิ Ph.D. (Energy Technology)
M.Eng. (Energy Technology)
B.Ind.Tech. (Mechanical Engineering)
Tel. 02-4416000 ต่อ 1052
Email pkerdchang@yahoo.com
Profile
Blog

ชื่อ  ดร.ชานนท์ บุญมีพิพิธ
ตำแหน่ง – ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายประกันคุณภาพและอุตสาหกรรม
– อาจารย์และนักวิจัย
คุณวุฒิ:  Ph.D. (Renewable Energy)
M.S. (Renewable Energy)
B.S. (Physics)
Tel.  02-4416000 ต่อ 1052
Email chanon.bun@rmutr.ac.th
Profile
Blog

ชื่อ  ดร.ภานุวัฒน์ อุส่าห์เพียร
ตำแหน่ง อาจารย์และนักวิจัย
คุณวุฒิ Ph.D. (Environmental Management)
M.Eng. (Chemical Engineering)
B.Eng. (Chemical Engineering)
Tel. 02-4416000 ต่อ 1052
Email Parnuwat.usa@rmutr.ac.th
Profile
Blog

ชื่อ  ดร.มณีรัตน์ เข็มขาว
ตำแหน่ง อาจารย์และนักวิจัย
คุณวุฒิ Ph.D. (Environmental Technology)
M.Phil (Environmental Technology)
M.Sc. (Environmental Engineering and Management)
วทบ. (อุตสาหกรรมเกษตร)
Tel. 02-4416000 ต่อ 1052
Email maneerat.khe@rmutr.ac.th
Profile
Blog

ชื่อ  ดร.พิรพรรณ พลบุรี
ตำแหน่ง อาจารย์และนักวิจัย
คุณวุฒิ Ph.D. (Microbiology)
B.S. (Biology)
Tel. 02-4416000 ต่อ 1052
Email pirapan.pol@rmutr.ac.th
Profile
Blog

ชื่อ  ดร.ติณณภพ แพงผม
ตำแหน่ง อาจารย์และนักวิจัย
คุณวุฒิ Ph.D. (System Engineering)
M.Eng. (Mechanical Engineering)
B.Eng (Industrial Engineering)
Tel. 02-4416000 ต่อ 1052
Email tinnapob.phe@rmutr.ac.th
Profile
Blog