บุคลากรสายวิชาการ

RCSEE_dr.pongsakornIMG_2404-1-888x1024

ชื่อ พงศกร เกิดช้าง
ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อาจารย์และนักวิจัย
คุณวุฒิ Ph.D. (Energy Technology)
M.Eng. (Energy Technology)
B.Ind.Tech. (Mechanical Engineering)
Tel. 090-2313858
Email pkerdchang@yahoo.com
Profile
Blog

RCSEE_dr.chanonDSCF1992

ชื่อ  ชานนท์ บุญมีพิพิธ
ตำแหน่ง อาจารย์และนักวิจัย
คุณวุฒิ:  Ph.D. (Renewable Energy)
M.S. (Renewable Energy)
B.S. (Physics)
Tel.  090-2313858
Email chanon.bun@rmutr.ac.th
Profile
Blog

RCSEE_dr.parnuwatDSCF2075

ชื่อ  ภานุวัฒน์ อุส่าห์เพียร
ตำแหน่ง อาจารย์และนักวิจัย
คุณวุฒิ Ph.D. (Environmental Management)
M.Eng. (Chemical Engineering)
B.Eng. (Chemical Engineering)
Tel. 090-2313858
Email Parnuwat.usa@rmutr.ac.th
Profile
Blog

RCSEE_dr.maneeratDSCF2072

ชื่อ  ดร.มณีรัตน์ เข็มขาว
ตำแหน่ง อาจารย์และนักวิจัย
คุณวุฒิ Ph.D. (Environmental Technology)
M.Phil (Environmental Technology)
M.Sc. (Environmental Engineering and Management)
วทบ. (อุตสาหกรรมเกษตร)
Tel. 090-2313858
Email maneerat.khe@rmutr.ac.th
Profile
Blog

RCSEE_dr.pirapanDSCF2068

ชื่อ  ดร.พิรพรรณ พลบุรี
ตำแหน่ง อาจารย์และนักวิจัย
คุณวุฒิ Ph.D. (Microbiology)
B.S. (Biology)
Tel. 090-2313858
Email pirapan.pol@rmutr.ac.th
Profile
Blog

DSCF2065-DR.Tinnapob

ชื่อ  ดร.ติณณภพ แพงผม
ตำแหน่ง อาจารย์และนักวิจัย
คุณวุฒิ Ph.D. (System Engineering)
M.Eng. (Mechanical Engineering)
B.Eng (Industrial Engineering)
Tel. 090-2313858
Email tinnapob.phe@rmutr.ac.th
Profile
Blog