บุคลากรสายวิชาการ (พิเศษ/ภายนอก)

Professor Dr.Jongjit Hirunlabhศ.ดร.จงจิตร์ หิรัญลาภ

 • ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต/วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ทวิปริญญาโท) เทคโนโลยีและพลังงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 • ปริญญาเอก วิทยาศาสตร์ ด้านพลังงาน มหาวิทยาลัยนีซ
 • ปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตร์ ด้านพลังงาน มหาวิทยาลัยนีซ โซเฟีย อองตีโพลี
empty_profileรศ.ดร.จุมพล หนิมพานิช

 • ครุศาสตรบัณฑิต สาขาครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการปกครอง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • รัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาการปกครอง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
sansanee Supapa

รศ.ดร.ศันสนีย์ สุภาภา

 • วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) จาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • M.S. (Industrial Eng.) จาก Illinois Institute of Technology

สาขาที่เชี่ยวชาญ: Industrial Engineering

Dr.Supawadee

รศ.ดร.สุภาวดี รัตนมาศ

 • B.Arch (chula)
 • M.Arch (IIT,Chicago)

สาขาที่เชี่ยวชาญ: บ้านอยู่อาศัย, วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมในงานสถาปัตยกรรมไทย-ญี่ปุ่น, บ้านริมน้ำการศึกษาทางไกลนานาชาติผ่านระบบการประชุมทางไกลบนเครือข่ายโลก(Distance Education via video- conferencing system on global network)

mana

รศ.ดร.มานะ อมรกิจบำรุง

 • D.Eng. Environmental Engineering – Kanazawa University
 • วศ.ม. วิศวกรรมเคมี – จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วท.บ. เคมีวิศวกรรม – จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สาขาที่เชี่ยวชาญ:  Thermal Processes, Combustion and Emission Control, Catalytic Reaction Engineering, High Temperature Gas Cleaning, Particle Technology, Aerosol Technology

Thipawan

รศ.ดร.ทิพวรรณ บุณย์เพิ่ม

 • สถ.บ.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง
 • M.Sc. (Urban Planning) AIT
 • D.Eng. (ConstructionManagement) U. of Tokyo
teerapotผศ.ดร.ธีรพจน์ เวศพันธุ์

 • Ph.D. (Engineering), TU

สาขาที่เชี่ยวชาญ: Electromagnetic Wave, Heat Transport Phenomena in Tissue Membrane

Asst.Prof.Dr.Jompob Waewsak

ผศ.ดร.จอมภพ แววศักดิ์

 • วิทยาศาสตรบัณฑิต(ฟิสิกส์) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(เทคโนโลยีพลังงาน) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เทคโนโลยีพลังงาน) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 • ปริญญาเอก Doctorate (Science pour l’ingénieur) จากUniversite’ de Perpignan
Dr.noppananดร.นพนันท์ นานคงแนบ

 • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เทคโนโลยีพลังงาน)  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 • วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีการจัดการพลังงาน) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมขนส่ง) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 • สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

สาขาที่เชี่ยวชาญ: การประเมินความเสี่ยงสุขภาพ, สารกำจัดศัตรูพืช, คุณภาพอากาศ, การยศาสตร์, อาชีวอนามัย, วิศวกรรมความปลอดภัย, การประเมินความเสี่ยง, กระบวนการผลิตและอันตราย,
เทคโนโลยีพลังงาน, เทคโนโลยีการจัดการพลังงาน

Lect. VORAKAMOL BOONYAYOTHIN

ดร.วรกมล บุณยโยธิน

 • D.Eng.(Civil/Environmental Engineering)

สาขาที่เชี่ยวชาญ: คุณภาพอากาศภายในอาคาร, สภาพวะความสบายเชิงความร้อน, การระบายอากาศและมลพิษทางอากาศ, แบบจำลองทางด้านอากาศพลศาสตร์, การประเมินความเสี่ยงทางสุขภาพ, วิศวกรรมชีวการแพทย์ และระบบตอบกลับทางชีวภาพ

 Asst.Prof. Dr.Nuparb Yamtripatผศ.ดร.นุภาพ แย้มไตรพัฒน์

 • วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 • วศ.ม. (เทคโนโลยีการจัดการพลังงาน) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 • ปร.ด. (เทคโนโลยีพลังงาน) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 ดร.ประภา โซ๊ะสลามDr. Prapa Sohsalam

 • วท.บ.(จุลชีววิทยา), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 • วท.ม.(เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 • ปร.ด.(เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

สาขาที่เชี่ยวชาญ: การบำบัดน้ำเสีย, จุลชีววิทยา, เทคโนโลยีชีวภาพ, การใช้ประโยชน์จากของเสีย

 vatcharดร.ณรงค์ วัชรเสถียร

 • วท.ด. เทคโนโลยีพลังงาน, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าธนบุรี
 • วท.ม. เทคโนโลยีพลังงาน, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าธนบุรี
 • วศ.บ. วิศวกรรมการวัดคุม, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Dr.sopaดร.โสภา วิศิษฏ์ศักดิ์

 • สถ.บ.(สถาปัตยกรรมศาสตร์), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • M.Arch.(Architecture), Illinois Institure of Technology
 • Ph.D.(Architecture), Texas A&M University

สาขาที่เชี่ยวชาญ: นวัตกรรมอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม, อาคารประหยัดพลังงานและสถาปัตยกรรมยั่งยืน, การออกแบบอาคารสูง

 Suwimonพันโทหญิง ผศ.ดร.สุวิมล เสนียวงศ์ ณ อยุธยา

 • Bachelor Degree Suranaree University of Technology B.Eng. ( Geotechnology )
 • Master Degree Srinakarinwirot University M.Eng. (Mechanical Engineering)
 • Doctoral Degree Thammasat University Ph.D. (Mechanical Engineering)

สาขาที่เชี่ยวชาญ: Microfluidics, Computational fluid dynamics, Particle flow, Electrohydrodynamics

 Dr.ratthasakดร.รัฐศักดิ์ พรหมมาศ

 • คอ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
 • วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
 • วศ.ม. (เทคโนโลยีการจัดการพลังงาน) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 • วศ.ม. (วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • ปร.ด. (วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 empty_profileผศ.ดร.ติกะ บุนนาค

 • วศ.บ. (เทคโนโลยีอุณหภาพ) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 • วศ.ม. (เทคโนโลยีอุณหภาพ) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 • ปร.ด. (เทคโนโลยีพลังงาน) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 kasayaรศ.ดร.ณัฏฐ์ กาศยปนันทน์

 • Ph.D. เทคโนโลยีอุณหภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีไทย
 • วศ.ม. วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ไทย
 • วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ไทย

สาขาที่เชี่ยวชาญ: Applied Engineering Mathematics & Computational Methods, Computational Fluid Dynamics and Heat Transfer, Engineering Mechanics

 swongศ.ดร.สมชาย วงศ์วิเศษ

 • ปริญญาตรี (วศ.บ. เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 • ปริญญาโท (M. Eng.) สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
 • ปริญญาเอก (วศ.ด.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาเอก (Dr.-Ing) มหาวิทยาลัยฮันโนเวอร์

สาขาที่เชี่ยวชาญ: Fluid Mechanics, Multiphase Flow, Heat-Mass Transfer, Thermodynamics, Nano-fluids

Dr.nopp2 รศ.ดร.นพดล เจียมสวัสดิ์

 • Ph.D. วิศวกรรมเคมี Northwestern University
 • M.Sc. วิศวกรรมเคมี Northwestern University
 • วท.บ. เคมีเทคนิค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สาขาที่เชี่ยวชาญ: วิศวกรรมกระบวนการทางเทคโนโลยีชีวภาพ และวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

 Dr.kitikornรศ.ดร.กิติกร จามรดุสิต

 • วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเคมีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาปิโตรเคมีและวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเคมีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สาขาที่เชี่ยวชาญ: นิเวศวิทยาอุตสาหกรรม, ประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ, การพัฒนาอย่างยั่งยืน

 Dr.suntudศ.ดร.สันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์

 • Doctor of Agriculture, Agricultural Chemistry, Kyushu University
 • วท.ม. จุลชีววิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วท.บ. จุลชีววิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สาขาที่เชี่ยวชาญ: Waste Water Treatment (Biological Process), Enzymology, Fermentation, Genetic Engineering

 Prof.Dr.thanongkietศ.ดร.ทนงเกียรติ เกียรติศิริโรจน์

 • วศ.บ. (เครื่องกล) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • M.Eng. (Mechanical Engineering), KMITT
 • D.Eng. (Engineering Technology) Asian Institute of Technology

สาขาที่เชี่ยวชาญ: Design of Thermal Systems, Heat Recovery Systems, Heat Transfer Enhancement in Heat Exchangers, Solar Energy Thermal Processes, and Thermal Systems Simulation

 Prof.Dr.Chongrak Polprasertศ.ดร.จงลักษณ์ ผลประเสริฐ

 • Ph.D. (Civil/Environmental Engineering), University of Washington
 • M.Eng. (Environmental Engineering) Asian Institute of Technology (AIT)
 • Grad. Diploma (Sanitary Engineering), Chulalongkorn University
 • B.Eng. (Civil Engineering), Chulalongkorn University

สาขาที่เชี่ยวชาญ: Environmental Engineering, Sustainable Wastewater Management, Technology, Hazardous Waste Minimization and Control, Global Warming / Climate Change Mitigation and Adaptation

 kampanad_bhaรศ.ดร.กัมปนาท ภักดีกุล

 • PhD Civil and Environmental Engineering, School of Engineering and Electronics, The University of Edinburgh
 • MSc Technology of Environmental Management, Faculty of Environment and Resource Studies, Mahidol University
 • MA (completed coursework) in Mass Communication, Chulalongkorn University
 • BEd English Language, Ratanakosin United College (Pranakorn)
 Dr.Sateรศ.ดร.เศรษฐ์ สัมภัตตะกุล

 • วศ.บ. (อุตสาหการ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • M.Eng. (Energy Engineering), Chiang Mai University
 • D.Eng. (Mechanical Engineering) Mie University
 Dr.Yoothachaiรศ.ดร.ยุทธชัย บันเทิงจิตร

 • อส.บ.(เทคโนโลยีขนถ่ายวัสดุ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • วศ.ม.(วิศวกรรม อุตสาหการ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • Ph.D.(Safety Science) The University of New South Wales

สาขาที่เชี่ยวชาญ: Quality, Control Ergonomics, Applied Ergonomics

 06-Panmanas-Sirisomboonรศ.ดร.ปานมนัส ศิริสมบูรณ์

 • Ph.D. (Agricultural Science) United Graduate School of Kagoshima University (Saga University)
 • M.Eng. (Farm Machinery and Management) Asian Institute of Technology
 • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเกษตร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สาขาที่เชี่ยวชาญ: 

“การตรวจวัดคุณภาพและสมบัติต่างๆที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตผลผลิตเกษตร ชีวมวลและอาหารตั้งแต่วัตถุดิบ ระหว่างการผลิต จนเป็นผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์เป็นเรื่องที่น่าสนใจและมีประโยชน์ต่อการควบคุมคุณภาพและการควบคุมกระบวนการ การตรวจวัดโดยวิธีการไม่ทำลาย ที่แม่นยำ รวดเร็ว ไม่ต้องใช้สารเคมี เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ/หรือสามารถติดตั้งในสายการผลิตและควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์เป็นความต้องการในอุตสาหกรรมในปัจจุบันและในอนาคต เทคนิคเนียร์อินฟราเรดสเปกโทรสโกปีเป็นเทคนิคหนึ่งที่น่าสนใจและมีศักยภาพที่ชัดเจนที่จะตอบสนองความต้องการดังกล่าว กลุ่มงานวิจัย (www.nirsresearch.com) มีเป้าหมายเพื่อประยุกต์ใช้เทคนิคนี้สำหรับ ภาคเกษตรกรรม โรงงานอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารในประเทศไทยเพื่อเป็นการลดต้นทุนการตรวจสอบคุณภาพและควบคุมคุณภาพของวัตถุดิบ ระหว่างการผลิต และผลิตภัณฑ์ และควบคุมกระบวนการผลิต ของไร่นาและโรงงานที่มีผลกระทบสูงต่อเศรษฐกิจของประเทศ”

 Assoc.Prof. Thanakom SOONTORNCHAINACKSAENGรศ.ดร.ธนาคม สุนทรชัยนาคแสง

 • Docteur de LINSAT (Thermal System)

สาขาที่เชี่ยวชาญ: Heat Transfer, Energy Storage and Management, Solar Energy, HVAC

 Dr.saremrajรศ.ดร.เฉลิมราช วันทวิน

 • วศ.ด. วิศวกรรม(สิ่งแวดล้อม) AIT
 • วศ.ม. วิศวกรรม(สิ่งแวดล้อม) AIT
 • วศ.บ. วิศวกรรม(เคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สาขาที่เชี่ยวชาญ: Biological Wastewater Treatment, Biological Nutrient Removal, Waste Utilization

 Dr.sakdaผศ.ดร.ศักดา สมกุล

 • B.Sc. Tech. Ed. (Electrical Engineering)
 • M. Eng. (Electrical Engineering)
 • Ph.D. (Electrical and Electronic Engineering)
 Dr.Tawatผศ.ดร.ธวัช สุริวงษ์

 • วิทยาศาสตรบัณฑิต(วท.บ.) เคมี มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต(วศ.ม.) วิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต(วท.ด.) วัสดุศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 Dr. Thotsaphon Trirujirapapongดร.ทศพล ตรีรุจิราภาพงศ์

 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโลหการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 • ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมโลหการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาเอก Engineering Mechanical Engineering Osaka University

สาขาที่เชี่ยวชาญ: วิศวกรรมอุตสาหการ

 Pumis Thuptimdang, Ph.D.ดร.ภูมิศร์ ทับทิมแดง

 • วท.ด. (การจัดการสิ่งแวดล้อม)
 Dr.Nuchjiraผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุชจิรา ดีแจ้ง

 • วิทยาศาสตรบัณฑิต(วท.บ.) ฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(วท.ม.) ฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต(วท.ด.) วัสดุศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สาขาที่เชี่ยวชาญ: Metal Oxide nanostructure on film, Selective materials, การพ่นเคลือบด้วยความร้อน(Thermal spray)

 NATTAWUT KHAOSAADดร.ณัฐวุฒิ ขาวสะอาด

 • วท.ด. (พลังงานทดแทน) มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • วท.ม. (พลังงานทดแทน) มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • วท.บ. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยนเรศวร

สาขาที่เชี่ยวชาญ: การศึกษาสิ่งแวดล้อม/พลังงาน/ทรัพยากรธรรมชาติ, พลังงานทดแทน เน้นทางด้านแสงอาทิตย์ และชีวมวล

 Dr. Atthakorn Thongthaดร.อรรถกร ทองทา

 • วิทยาศาสตรบัณฑิต(วท.บ.) ฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(วท.ม.) ฟิสิกส์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต(ปร.ด.) ฟิสิกส์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
 Assist.Prof.Dr. Somchai Jiajitsawatดร.สมชาย เจียจิตต์สวัสดิ์

 • Doctor of Engineering, D.Eng : Mechanical Engineering (Renewable Energy) [ University of Massachusetts]
 • Master of Science, MS : Energy Engineering [ University of Massachusetts]
 • Master of Scienc, M.Sc : Energy Technology [ Asian Institute of Technology ]
 • Bachelor of Science, B.Sc : Physics [ Naresuan University]

 

 ดร.นวลกมล อาภรณ์พงษ์Dr.noulkamol

 • Ph.D. in Environmental Management
 • M.S. in Environmental Management
 • B.S. in Environmental Science

สาขาที่เชี่ยวชาญ: พลังงานทดแทนเชื้อเพลิงชีวภาพ โปรแกรมประยุกต์อุตสาหกรรม และสิ่งแวดล้อม

 Dr.saeriผศ.ดร.เสรีย์ ตู้ประกาย

 • D.Eng. KU

สาขาที่เชี่ยวชาญ: RDF Solid waste Management

dr.sr k

รศ.ดร.สมรัฐ เกิดสุวรรณ

 • DEA, Diplome de Docteur,Energy & Combustion Docteur de I’ University de Poitiers

สาขาที่เชี่ยวชาญ: Waste Thermal of Treatment Process, Air Pollution Control

 

Prof.dr.Joseph

ศ.ดร.โจเซฟ เคดารี

 • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต, Aleppo University, Syria
 • DEA, University of Nice Sophia Antipolice, France
 • Doctorate, University of Nice Sophia Antipolice, France

Dr.Sombat

รศ.ดร.สมบัติ ทีฆทรัพย์

 • BS.ME. Mapua Institute of Technology,
 • MS.ME. University of the Philippines
 • Dr-Ing. Institute National Polytecnique de Toulouse

Assoc.Prof.Dr.Deacha Puangdownreongรศ.ดร.เดชา พวงดาวเรือง

Thana

ผศ.ดร.ธนา อนันต์อาชา

 • PH.D. เทคโนโลยีและการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

Weerapan

ผศ.ดร.วีระพันธ์ ด้วงทองสุข

Sahataya

ดร.สหัถยา ทองสาร

 • วิทยาศาสตรบัณฑิต(วท.บ.) เคมี มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(วท.ม.) วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต(วท.ด.) พลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยนเรศวร

Dr. Suwin Apichartpattansiri

ดร.สุวิน อภิชาติพัฒนศิริ

 • Ph.D.(Metallurgy and Materials) The University of Birmingham
 • B.Eng.(Plastic Technology) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญญบุรี
 • B.Ind.(Mechanical Engineering) มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

empty_profile

อาจารย์ ดร.วิทยา พวงสมบัติ

 • อส.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยสยาม
 • วศ.ม. (เทคโนโลยีอุณหภาพ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 • ปร.ด. (เทคโนโลยีพลังงาน) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

Dr.amnuay

ดร.อำนวย บุญรัตนไมตรี

 • ปริญญาการศึกษาบัณฑิต สาขาสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ
 • ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหงปีการศึกษา
 • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหงปีการศึกษา

wipawadee_

ผศ.ดร.วิภาวดี วงษ์สุวรรณ์

 • D.Eng. (Energy Technology), Asian Institute of Technology
 • M.Eng. (Energy Technology), Asian Institute of Technology
 • B.Eng. (First Class Honor), Chemical Engineering, Kasetsart University

PCW

รศ.ดร.ปรีดา จันทวงษ์

 • Ph.D. (Energy Technology)

Charnwit Udomsakdigool

ดร.ชาญวิทย์ อุดมศักดิกุล

 • Post. Doc (Energy Technology) Université de Perpignan via Domitia, France
 • ปร.ด. (เทคโนโลยีพลังงาน) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 • วศ.ม. (เทคโนโลยีพลังงาน) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 • วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

WATCHARIN DONGBANG

ดร.วัชรินทร์ ดงบัง

 • ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล), มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สาขาที่เชี่ยวชาญ: Solar Energy, Fluidization system and Thermal Process in Drying, Machine Design and Automotive, Simulation with ANSYS Workbench software

 ดร.พาสน์ ทีฑทรัพย์

 • Doctor of Business Administration, Southern New Hampshire University
 • Master of Management, Mahidol University
 • Bachelor of Engineering, Chulalongkorn University

 

รศ.ดร.เชาว์ อินประสิทธิ์

 • Ph.D. (Post-Harvest and Food Process Engineering), AIT
 • M.S. (Agricultural and Food Engineering), AIT
 • วศ.บ. (วิศวกรรมเกษตร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

รศ.ดร.อิสสรีย์ หรรษาจรูญโรจน์

 • Ph.D. Mechanical Engineering
 • M.Eng Mechanical Engineering
 • B.Eng. Mechanical Engineering