บรรยากาศการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก โครงการวิจัยเรื่อง “การเผยแพร่การพัฒนาศํกยภาพการสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์”

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, เครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร, คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์, ตัวแทนชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลอ่างหิน อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี พร้อมด้วยคณะผู้ทรงคุณวุฒิ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก โครงการวิจัยเรื่อง “การเผยแพร่การพัฒนาศํกยภาพการสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์” โดย ดร.ชานนท์ บุญมีพิพิธ อาจารย์ประจำวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์ ในวันอังคารที่ 3 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 7 อาคารอนุรักษ์พลังงานปฏิบัติการนวัตกรรมและอุตสาหกรรมเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา จังหวัดนครปฐม

ภาพบรรยากาศ