บทความด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2560

บทความประจำเดือนธันวาคม 2560

“กฎหมายและการบังคับใช้เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน” โดย ดร.มณีรัตน์ เข็มขาว

บทความประจำเดือนพฤศจิกายน 2560

“ระบบซื้อขายใบอนุญาตปล่อยก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจของประเทศไทย Thailand Voluntary Emission Trading System” โดย ดร.ภานุวัฒน์ อุส่าห์เพียร

บทความประจำเดือนตุลาคม 2560

“การประเมินผลของการส่งเสริมการเปลี่ยนอุปกรณ์ประหยัดพลังงานในโรงพยาบาล กรณีศึกษา โรงพยาบาลพุทธมณฑล” โดย ดร.ชานนท์ บุญมีพิพิธ

บทความประจำเดือนกันยายน 2560

“พลังงานลมหนึ่งในพลังงานทดแทนความหวังของชาติ” โดย ดร.ติณณภพ แพงผม

บทความประจำเดือนสิงหาคม 2560

“Oleaginous microorganism, จุลินทรีย์ไขมันสูง ทางเลือกสำหรับไบโอดีเซล” โดย ดร.พิรพรรณ พลบุรี

บทความประจำเดือนกรกฎาคม 2560

“การวิเคราะห์ค่าพลังงานจำเพาะ (SEC) กับการอนุรักษ์พลังงานในโรงงานน้ำแข็งซอง Specific Energy Consumption Analysis and Energy conservation in a Molded-Ice Factory” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงศกร คชาพงศ์กุล

บทความประจำเดือนพฤษภาคม 2560

“การบำบัดน้ำเสียเพื่อผลิตพลังงานชีวภาพ (Wastewater Treatment into Bioenergy)” โดย ดร.มณีรัตน์ เข็มขาว

บทความประจำเดือนเมษายน 2560

“Cleaner Production (CP)” โดย ดร.ภานุวัฒน์ อุส่าห์เพียร