นายวิทยา แก้วสุริยวงศ์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการเข้าร่วมประกวดผลงานด้านนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ (เริ่มโครงการวันที่ 7 มีนาคม 2559)

ในวันที่ 27-28 กรกฎาคม 2560 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดงานมหกรรมการแสดงผลงานด้านนวัตกรรมและการพัฒนางานประจำ ครั้งที่ 2 ณ โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง จังหวัดเชียงใหม่ โดยงานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมผลงานเผยแพร่ผลงานด้านสร้างสรรค์นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ การวิจัย การพัฒนางานประจำบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา

และเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายและแผนงานการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนของวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ทางวิทยาลัยฯ จึงได้ส่ง นายวิทยา แก้วสุริยวงศ์ เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ สังกัดวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์ เข้าร่วมเสนอผลงานในครั้งนี้ด้วย ซึ่งโครงการที่ใช้ในการประกวดได้แก่ “โครงการวิจัยการใช้งานเครื่องต้นแบบ Router Duplicator”ิ โดยมี ดร.ติณณภพ แพงผม เป็นผู้ดูแลในการนำเสนอผลงานแบบบรรยาย Poster Presentation
RMUTR_RCSEE_S__8634373RMUTR_RCSEE_S__8634375 RMUTR_RCSEE_S__8634377 RMUTR_RCSEE_S__8634371

ผลการประกวดในครั้งนี้ นายวิทยา แก้วสุริยวงศ์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการเข้าร่วมประกวดผลงานด้านนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ งานมหกรรมการแสดงผลงานด้านนวัตกรรมและการพัฒนางานประจำ ครั้งที่ 2

ทางวิทยาลัยฯ จึงขอแสดงความยินดีมา ณ ที่นี้ด้วย

Tags: