ตารางปฏิบัติงานอาจารย์ (วันเสาร์-อาทิตย์)

ตารางการปฏิบัติงานของอาจารย์และนักวิจัย ประจำวันเสาร์

วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์

ตั้งแต่เดือนมิถุนายน– กันยายน 2560

วัน/เดือน/ปี ชื่อ – สกุล เบอร์โทรศัพท์ หมายเหตุ
เสาร์ 3  มิ.ย.60 ดร.มณีรัตน์ เข็มขาว 085-6671920  
เสาร์ 10  มิ.ย.60 เปิดบูธที่ไบเทคบางนา  
เสาร์ 17  มิ.ย.60 ดร.พิรพรรณ พลบุรี 087-6733026  
เสาร์ 24  มิ.ย.60 ดร.ภานุวัฒน์ อุส่าห์เพียร 084-1457026  
 
เสาร์ 1  ก.ค.60 ดร.พงศกร เกิดช้าง 088-8846655  
เสาร์ ก.ค.60 วันอาสาฬหบูชา  
เสาร์ 15  ก.ค.60 ดร.ชานนท์ บุญมีพิพิธ 084-7772994  
เสาร์ 22  ก.ค.60 ดร.ติณณภพ แพงผม 094-5734464  
เสาร์ 29  ก.ค.60 ดร.มณีรัตน์ เข็มขาว 085-6671920  
 
เสาร์ 5  ส.ค.60 ดร.พิรพรรณ พลบุรี 087-6733026  
เสาร์ 12  ส.ค.60 วันแม่แห่งชาติ  
เสาร์ 19  ส.ค.60 ดร.ภานุวัฒน์ อุส่าห์เพียร 084-1457026  
เสาร์ 26  ส.ค.60 ดร.พงศกร เกิดช้าง 088-8846655  
 
เสาร์ 2  ก.ย.60 ดร.ชานนท์ บุญมีพิพิธ 084-7772994  
เสาร์ 9  ก.ย.60 ดร.ติณณภพ แพงผม 094-5734464  
เสาร์ 16 ก.ย.60 ดร.มณีรัตน์ เข็มขาว 085-6671920  
เสาร์ 23  ก.ย.60 ดร.พิรพรรณ พลบุรี 087-6733026  
เสาร์ 30  ก.ย.60 ดร.ภานุวัฒน์ อุส่าห์เพียร 084-1457026