ดร.ติณณภพ แพงผม เดินทางไปบรรยายวิชาการในงาน “The 6th International Conference on Wind Turbine and Renewable Energy”

ในวันที่ 25-26 พฤษภาคม 2561 ดร.ติณณภพ แพงผม อาจารย์และนักวิจัยประจำวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ได้เดินทางไปบรรยายวิชาการ หัวข้อ “Study on the effect of tip speed ratio on pressure distribution of the HAWT blade surface” ในงาน “The 6th International Conference on Wind Turbine and Renewable Energy” จัดโดย Small Wind Turbine Engineering Consortium(SWECC) ณ KwangWoon University ประเทศเกาหลีใต้