ข่าวการศึกษา

– คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาเอก ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560 (เพิ่มเติม) 07/02/61 icon_16
– คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาเอก ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560 07/02/61 icon_16
– คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560 07/02/61 icon_16
– คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ ระดับปริญญาเอก ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560  (เพิ่มเติม) 07/02/61 icon_16
ประกาศ เรื่อง การสอบความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ 26/12/60 
คำสั่ง เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560 08/12/60 
คำสั่ง เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560 08/12/60 
ขอแจ้งกำหนดการรายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ในรายวิชาสัมมนา ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560 24/11/60 
คำสั่ง เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ ระดับปริญญาเอก ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560 07/11/60 
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560  02/11/60
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์คัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560 27/10/60
ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์คัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560 27/10/60 
– ประกาศขยายระยะเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560 19/10/60 
– ประกาศ เรื่อง กำหนดการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ของนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 17/10/60 
คำสั่ง เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 05/10/60 
คำสั่ง เรื่อง การแต่งตั้งที่ปรึกษาและคณะกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 05/10/60 
–  คำสั่ง เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบประมวลความรู้และวัดคุณสมบัติระดับปริญญาเอก ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 05/10/60 
ประกาศ เรื่อง การทำบัตรประจำตัวนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 1/2560 18/09/60 
ประกาศ เรื่อง ขยายระยะเวลาการศึกาาของนักศึกษาที่เข้าศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2555 29/08/60
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 05/07/60
คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์คัดเลือกบุคคลเพื่อศึกษาต่อในระดับนัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 05/07/60
ประกาศ เรื่อง ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2560 29/06/60
ประกาศ เรื่อง ขยายระยะเวลาลงทะเบียน ประจำภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2559 26/04/60
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559 11/01/60
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559 04/01/60
ประกาศ เรื่อง ขยายระยะเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559
ประกาศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษาที่ 2/2559 16/11/59 
ประกาศ เรื่อง การขยายระเวลาการศึกษา (กรณีพิเศษ) 01/11/59
ปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 18/08/59