ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงศกร เกิดช้าง ที่ได้รับรางวัลระดับดีมาก ในการนำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยายในงาน TREC-10

Cr: https://www.facebook.com/ThailandRECA/

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงศกร เกิดช้าง อาจารย์และนักวิจัยสังกัดวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสิน ที่ได้รับรางวัลระดับดีมาก ในการนำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย ในงานการประชุมสัมมนาวิชาการรูปแบบพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย ครั้งที่10 (TREC-10) พลังงานยุคเปลี่ยนผ่าน เล่าขานวิถีพอเพียง หล่อเลี้ยงชุมชนยั่งยืน จัดขึ้นที่ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงศกร เกิดช้าง ได้นำเสนอผลงานเรื่อง “ดัชนีชี้วัดสมรรถนะด้านพลังงานเพื่อบ่งชี้ประสิทธิภาพการใช้พลังงานของการผลิตถุงมือยาง”