ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ภานุวัฒน์ อุส่าห์เพียร ที่บทความได้ยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสาร Energy for Sustainable Development

ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ภานุวัฒน์ อุส่าห์เพียร อาจารย์และนักวิจัย สังกัดวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เป็นหนึ่งในทีมงานวิจัยเรื่อง “The energy usage and environmental impact assessment of spent coffee grounds biodiesel production by in-situ transesterification process” ซึ่งงานวิจัยดังกล่าวได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร Energy for Sustainable Development 40 (2017) 50-58

Tags: