ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ติณณภพ แพงผม ที่ได้รับรางวัลระดับดีมาก ในการนำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย ในงาน TREC-10

Cr: https://www.facebook.com/ThailandRECA/

ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ติณณภพ แพงผม อาจารย์และนักวิจัย สังกัดวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสิน ที่ได้รับรางวัลระดับดีมาก ในการนำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย ในงานการประชุมสัมมนาวิชาการรูปแบบพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย ครั้งที่10 (TREC-10) พลังงานยุคเปลี่ยนผ่าน เล่าขานวิถีพอเพียง หล่อเลี้ยงชุมชนยั่งยืน จัดขึ้นที่ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง

โดย ดร.ติณณภพ แพงผม ได้นำเสนอผลงานเรื่อง “ศึกษาการกระจายความดันบนพื้นผิวใบพัดของกังหันลมแนวแกนนินในอุโมงค์ลม”