ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ติณณภพ แพงผม ที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยโครงการวิจัยและนวัตกรรม เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ติณณภพ แพงผม อาจารย์และนักวิจัย สังกัดวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ภายใต้การสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)

โดยชุดโครงการวิจัยที่ได้รับทุนการสนับสนุน ได้แก่ ชุดโครงการวิจัยเรื่อง “โรงเรือนอัจฉริยะต้นแบบสำหรับการเพาะปลูกหน่อไม้ฝรั่ง” ซึ่งประกอบด้วยโครงการวิจัยย่อยจำนวน 2 เรื่อง ดังนี้

  1. การเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะปลูกหน่อไม้ฝรั่งด้วยระบบอัจฉริยะ
  2. การถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะเพื่อส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่จังหวัดนครปฐม