ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ติณณพ แพงผม ที่ได้ผ่านการคัดเลือกข้อเสนอโครงการ Innovation Hubs เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานวัฒนธรรมของประเทศตามนโยบาย 4.0

วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ติณณพ แพงผม ที่ได้ผ่านการคัดเลือกข้อเสนอโครงการ Innovation Hubs เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานวัฒนธรรมของประเทศตามนโยบาย 4.0 กลุ่มเรื่อง “เศรษฐกิจสร้างสรรค์” จากสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ชื่อโครงการ “เครื่องคัดลอกชิ้นงาน OTOP หัตถกรรมไม้แกะสลัก” ประเภท Premium OTOP

Tags: