ขอแสดงความยินดีกับ นายอุทัย ศรีพันธ์ นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ที่บทความได้ตีพิมพ์ในวารสารสมาคมวิศวกรเครื่องกลแห่งอเมริกา Journal of Electrochemical Energy Conversion and Storage

ขอแสดงความยินดีกับ นายอุทัย ศรีพันธ์ นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ผู้วิจัยเรื่อง “Coefficient of Performance of Battery Running and Charging by Magnet Generator Bedini” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงศกร เกิดช้าง เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก ดร.รัฐศักดิ์ พรหมมาศ และ ผศ.ดร.ติกะ บุนนาค เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ซึ่งงานวิจัยดังกล่าวได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร สมาคมวิศวกรเครื่องกลแห่งอเมริกา Journal of Electrochemical Energy Conversion and Storage. Received November 09, 2017; Accepted manuscript posted March 07, 2018. doi:10.1115/1.4039504 Copyright (c) 2018 by ASME (วารสารนี้อยู่ในฐานข้อมูล ISI)