ขอแสดงความยินดีกับ คุณสหชัย พิรพัฒน์ นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ที่บทความได้ตีพิมพ์ในวารสาร International Communications in Heat and Mass Transfer

ขอแสดงความยินดีกับ คุณสหชัย พิรพัฒน์ นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ผู้วิจัยเรื่อง “Experimental study of natural convection in PV roof solar collector” โดยมี ดร.รัฐศักดิ์ พรหมมาศ  เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก และ ดร.วิทยา พวงสมบัติ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ซึ่งงานวิจัยดังกล่าวได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร International Communications in Heat and Mass Transfer 89 (2017) 31-38 (วารสารนี้อยู่ใน Q1 ฐานข้อมูล SJR)