ขอเชิญเข้าร่วม “โครงการประกันคุณภาพการศึกษา”

วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์ ขอเชิญอาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เข้าร่วมโครงการ โครงการประกันคุณภาพการศึกษา” ในวันที่ 30-31 มกราคม พ.ศ.2561 ณ วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์ อาคารอนุรักษ์พลังงานปฏิบัติการนวัตกรรมและอุตสาหกรรมเทคโนโลยี ชั้น 7 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เพื่อรับฟังบรรยายหัวข้อ “การประกันคุณภาพการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา” , “เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร”, “การเขียนรายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร” และ “การจัดการความรู้” โดย รองศาสตรจารย์ ดร.ปิยะนาถ บุญมีพิพิธ รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ, คณบดีบัณฑิตและประธานหลักสูตรบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยทองสุข

 

หลักการและเหตุผล

          วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ มีระบบและกลไกในการถ่ายทอดความรู้ และทักษะการประกันคุณภาพแก่ผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะและมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อส่งเสริมให้การประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันมีความเข้มแข็ง

การพัฒนางานด้านการประกันคุณภาพของ วพส. ตั้งแต่เริ่มมานั้นเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จนได้รับการสนับสนุนให้จัดการอบรมด้านงานประกันคุณภาพการศึกษาจากสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ โดยจะมีสาระสำคัญประกอบด้วย อบรมให้ความรู้และฝึกปฏิบัติด้านการประกันคุณภาพการศึกษา การเขียนรายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร การให้ความรู้ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2558 และการให้ความรู้การจัดการความรู้ โดยการจัดการฝึกอบรมดังกล่าวนั้นจะพัฒนาศักยภาพบุคลากรของ วพส. ในด้านการประกันคุณภาพการศึกษาและสอดคล้องกับนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่ส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถาบันอุดมศึกษาในฐานะที่เป็นผู้มีส่วนได้เสียโดยตรง และเป็นพลังสำคัญในการผลักดันงานประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น

ดังนั้นงานการประกันคุณภาพการศึกษาและอุตสาหกรรม วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ได้เล็งเห็นความสำคัญและประโยชน์ในการให้ความรู้ และทักษะด้านการประกันคุณภาพแก่ผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา จึงได้จัดทำโครงการการฝึกอบรมการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อส่งเสริมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถาบันอุดมศึกษา ขึ้นในวันที่ 30-31 มกราคม พ.ศ.2561 จำนวน 2 วัน เพื่อให้ผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาของวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ การศึกษา และเพื่อเป็นการส่งเสริมความร่วมมือด้านการประกันคุณภาพบุคลากรในองค์กรให้เข้มแข็งและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

 

วัตถุประสงค์

  • อบรมให้ความรู้และฝึกปฏิบัติด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
  • การเขียนรายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร
  • การให้ความรู้ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2558
  • การให้ความรู้การจัดการความรู้

วิทยากร

รองศาสตรจารย์ ดร.ปิยะนาถ บุญมีพิพิธ รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ, คณบดีบัณฑิตและประธานหลักสูตรบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยทองสุขLeave a Reply

Your email address will not be published.

*
*
*