ขอเชิญเข้าร่วม “การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนดลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 3”

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ขอเชิญชวนชวนนักวิจัยและผู้ที่สนใจเข้าร่วม การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 3 (The 3rd National RMUTR Conference) “การบูรณาการความรู้เพื่อสังคมที่ยั่งยืน (The knowledge integration for sustainable society) ในระหว่างวันที่ 18-20 กรกฎาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://rmutrcon.rmutr.ac.th/2018/