ขอเชิญเข้าร่วม “โครงการอบรมจรรยาบรรณและความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญาของอาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษาด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม”

วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์ ขอเชิญอาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เข้าร่วม “โครงการอบรมจรรยาบรรณและความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญาของอาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษาด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม” ในวันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม พ.ศ.2561 เวลา 08.00-14.30 น. ณ วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์ อาคารอนุรักษ์พลังงานปฏิบัติการนวัตกรรมและอุตสาหกรรมเทคโนโลยี ชั้น 7 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เพื่อรับฟังบรรยายหัวข้อ “จรรยาบรรณการเขียนบทความวิจัย การเผยแพร่ผลงานวิจัย และจรรยาบรรณการส่งบทความเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับนานาชาติ”  โดย รศ.ดร.เดชา พวงดาวเรือง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ และ “ความสำคัญของทรัพย์สินทางปัญญา” โดย ผศ.ดร.พงศกร เกิดช้าง อาจารย์และนักวิจัย วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์

หลักการและเหตุผล:

“จรรยาบรรณ” หมายถึง หลักความประพฤติอันเหมาะสม แสดงถึงคุณธรรมและจริยธรรมในการประกอบอาชีพที่กลุ่มบคคลแต่ละสาขาวิชาชีพประมวลขึ้นไว้เป็นหลัก เพื่อให้สมาชิกในสาขาวิชาชพนั้นๆ ยึดถือปฏิบัติเพื่อรักษาชื่อเสียงและส่งเสริมเกียรติคุณของสาขาวิชาชีพของตน จรรยาบรรณในการวิจัยจัดเป็นองค์ประกอบที่สําคัญของระเบียบวิธีวิจัย เนื่องด้วยในกระบวนการค้นคว้าวิจัย นักวิจัยจะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องใกล้ชิดกับสิ่งที่ศึกษา ไม่ว่าจะเป็นสิ่งมีชีวิตหรือไม่มีชีวิต การวิจัยจึงอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อสิ่งที่ศึกษาได้ หากผู้วิจัยขาดความรอบคอบระมัดระวัง การวิจัยเป็นกิจกรรมที่มีความสําคัญอย่างยิ่งต่อการวางแผน และกําหนดนโยบายในการพัฒนาประเทศทุกด้าน โดยเฉพาะในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในประเทศ ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพขึ้นอยู่กับความรู้ความสามารถของนักวิจัยในเรื่องที่จะศึกษาและขึ้นอยู่กับคุณธรรมจริยธรรมของนักวิจัยในการทํางานวิจัยด้วย ผลงานวิจัยที่ด้อยคุณภาพด้วยสาเหตุใดก็ตาม หากเผยแพร่ออกไปอาจเป็นผลเสียต่อวงวิชาการและประเทศชาติได้

“ทรัพย์สินทางปัญญา” หมายถึง ผลงานอันเกิดจากการประดิษฐ์ คิดค้น หรือสร้างสรรค์ของมนุษย์   ซึ่งเน้นที่ผลผลิตของสติปัญญาและความชำนาญ โดยไม่คำนึงถึงชนิดของการสร้างสรรค์หรือวิธีในการแสดงออก ทรัพย์สินทางปัญญาอาจแสดงออกในรูปแบบของสิ่งที่จับต้องได้ เช่น สินค้าต่างๆ หรือในรูปของสิ่งที่จับต้องไม่ได้ เช่น บริการ แนวคิดในการดำเนินธุรกิจ กรรมวิธีการผลิตทางอุตสาหกรรม เป็นต้น ประเภทของทรัพย์สินทางปัญญา โดยทั่วๆ ไป คนไทยส่วนมากจะคุ้นเคยกับคำว่า “ลิขสิทธิ์” และจะใช้เรียกทรัพย์สินทางปัญญาทุกประเภท โดยที่ถูกต้องแล้วในทางสากลทรัพย์สินทางปัญญาแบ่งออกเป็2 ประเภท ได้แก่ ทรัพย์สินทางอุตสาหกรรม (Industrial Property) และลิขสิทธิ์ (Copyright)

  • ทรัพย์สินทางอุตสาหกรรม (Industrial Property) หมายถึง ความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์ ที่เกี่ยวกับสินค้าอุตสาหกรรมต่างๆ ความคิดสร้างสรรค์นี้ อาจเป็นความคิดในการประดิษฐ์คิดค้น ซึ่งอาจจะเป็นกระบวนการหรือเทคนิคในการผลิตที่ได้ปรับปรุงหรือคิดค้นขึ้นใหม่ หรือการออกแบบผลิตภัณฑ์ทางอุตสาหกรรมที่เป็นองค์ประกอบและรูปร่างของตัวผลิตภัณฑ์ นอกจากนี้ยังรวมถึงเครื่องหมายการค้าหรือยี่ห้อ ชื่อและถิ่นที่อยู่ทางการค้า รวมถึงแหล่งกำเนิดและการป้องกันการแข่งขันทางการค้าที่ไม่เป็นธรรม ทรัพย์สินทางอุตสาหกรรมจึงสามารถแบ่งออกได้ ดังนี้

– สิทธิบัตร (Patent)
– เครื่องหมายการค้า (Trademark)
– ความลับทางการค้า (Trade Secret)
– สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (Geographical Indications)
– แบบผังภูมิของวงจรรวม (Layout – Design of Integrated Circuits)

  • ลิขสิทธิ์ (Copyright) หมายถึง สิทธิแต่เพียงผู้เดียวของผู้สร้างสรรค์ที่จะกระทำการใดๆ เกี่ยวกับงานที่ผู้สร้างสรรค์ไดทำขึ้นตามประเภทลิขสิทธิ์ที่กฎหมายกำหนด ได้แก่ งานวรรณกรรม นาฏกรรม ศิลปกรรม ดนตรีกรรม โสตทัศนวัสดุ ภาพยนตร์ สิ่งบันทึกเสียง งานแพร่เสียงแพร่ภาพ หรืองานอื่นใดในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์ หรือแผนกศิลปะ ไม่ว่างานดังกล่างจะแสดงออกโดยวิธีหรือรูปแบบอย่างใดๆ นอกจากนั้นกฎหมายลิขสิทธิ์ยังให้ความคุ้มครองถึงสิทธิของนักแสดงด้วย การคุ้มครองลิขสิทธิ์ไม่ครอบคลุมถึงความคิดหรือขั้นตอน กรรมวิธีหรือระบบหรือวิธีใช้หรือวิธีทำงาน หรือแนวความคิด หลักการ การค้นพบ หรือทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์

ดังนั้น วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์ เป็นหน่วยงานที่ให้ความสำคัญในการพัฒนาคุณภาพงานวิชาการของอาจารย์และนักศึกษาให้ทัดเทียมกับสถาบันชั้นนำอื่นๆ ทั้งนี้ การพัฒนาคุณภาพผลงานวิชาการของอาจารย์และนักศึกษานั้น อาจารย์และนักศึกษาของวิทยาลัยฯ ต้องมีการผลิตผลงานวิจัยออกมาอย่างสม่ำเสมอ วิทยาลัยฯ ได้เล็งเห็นความสำคัญในข้อนี้และต้องการส่งเสริมงานวิจัยให้มีคุณภาพ ซึ่งปัจจุบันผลการวิจัยมีความสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเป็นอย่างยิ่งหากงานวิจัยที่ปรากฏสู่สาธารณชน มีความเที่ยงตรง นำเสนอสิ่งที่เป็นความจริงสะท้อนให้เห็นสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างแท้จริง ก็จะนำไปสู่การแก้ปัญหาได้ตรงจุดและมีประสิทธิภาพ การที่จะได้มาซึ่งงานวิจัยที่ดีมีคุณภาพจำเป็นต้องมีส่วนประกอบสำคัญหลายประการ นอกจากการดำเนินตามระเบียบวิธีการวิจัยอย่างมีคุณภาพแล้ว คุณธรรมหรือจรรยาบรรณของนักวิจัยและความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญาเป็นปัจจัยสำคัญยิ่งประการหนึ่งที่นักวิจัย นักวิชาการ ในสาขาต่างๆ ควรเน้นย้ำในการนำไปปฎิบัติ โครงการอบรมจรรยาบรรณและความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญาของอาจารย์ นักวิจัยและนักศึกษาด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม จึงกำหนดขึ้นเพื่อให้อาจารย์นักศึกษาวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ และบุคลากรที่สนใจ สามารถพัฒนางานวิจัยไปพร้อมกับการมีจรรยาบรรณที่พึงประสงค์เพื่อเข้าสู่ระดับสากล และใช้ความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญาเกี่ยวกับผลงานการวิจัยเพื่อใช้การปกป้องสิทธิที่นักวิจัยสร้างสรรค์ผลงานได้ต่อไป

วัตถุประสงค์:

  • เพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติของนักวิจัยทั่วไป โดยมีลักษณะเป็นข้อพึงสังวรณ์มากกว่าจะเป็นข้อบังคับ อันจะนำไปสู่การเสริมสร้างจรรยาบรรณในหมู่นักวิจัยต่อไป
  • เพื่อให้ความรู้ด้านจริยธรรมจรรยาบรรณในการเผยแพร่ผลงานวิจัยแก่อาจารย์ และนักศึกษาวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์และบุคลากรที่สนใจ

ผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถดาวน์โหลด
แบบฟอร์มแจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการ ได้ที่นี่

 Leave a Reply

Your email address will not be published.

*
*
*