ขอเชิญนักศึกษาวิทยาลัยพลังงานฯ เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

ด้วยวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ภาคการเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 เพื่อให้นักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ทราบรายละเอียดเกี่ยวกับการเรียนการสอนต่างๆ ของวิทยาลัยฯ นั้น

ในการนี้วิทยาลัยฯ ขอเชิญนักศึกษาวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์ เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ในวันเสาร์ที่ 22 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.00-15.00 น. ณ วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา

>>เอกสารแนบ<<

รายละเอียดเพิ่มเติม
โทร: 0-2441-6062
Line ID: rcsee.rmutr