ขอเชิญนักศึกษาวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์ เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2561

ด้วยวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ภาคการศึกษา 1 ปีการศึกษา 2561 เพื่อให้นักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ทราบรายละเอียดเกี่ยวกับการเรียนการสอนต่าง ๆ ของวิทยาลัยฯ นั้น

ในการนี้ วิทยาลัยฯ จึงขอเชิญนักศึกษาวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์ที่กำลังศึกษาอยู่ทุกชั้นปี เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา และรับฟังรายละเอียด ขั้นตอนการศึกษา หลักเกณฑ์การศึกษา ในวันเสาร์ที่ 7 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.00-15.00 น. ณ วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์ ชั้น 7 อาคารอนุรักษ์พลังงานปฏิบัติการนวัตกรรมและอุตสาหกรรมเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

click เพื่อดูเอกสารแนบLeave a Reply

Your email address will not be published.

*
*
*