ขอเชิญนักศึกษาวิทยาลัยพลังงานฯ เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

ด้วยวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ภาคการเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 เพื่อให้นักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ทราบรายละเอียดเกี่ยวกับการเรียนการสอน แผนการศึกษา และข้อบังคับต่างๆ ของวิทยาลัยฯ นั้น

ในการนี้วิทยาลัยฯ ขอเชิญนักศึกษาวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์ เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ในวันเสาร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.30-15.00น. ณ ห้องประชุมวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์ ชั้น 7 อาคารอนุรักษ์พลังงานปฏิบัติการนวัตกรรมและอุตสาหกรรมเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา

>>เอกสารแนบ<<

 

รายละเอียดเพิ่มเติม
โทร: 09-0231-3858
Line ID: rcsee.rmutr