กิจกรรมของเรา

– พิธีทำบุญสำนักงานใหม่วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์ iconcat_2015020592032-1

– โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ภาคการเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

– โครงการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาไทยเพื่อการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม: การหล่อเทียนพรรษาโดยใช้พลังงานชีวมวล

โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์และนักวิจัย เพื่อสร้างสรรค์การเรียนการสอนเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

– โครงการอบรมจรรยาบรรณของอาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษาด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม 2560

– โครงการอบรมการผลิตพลังงานทดแทนจากผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นให้กับชุมชน

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2559

พิธีสรงน้ำพระ และรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ เนื่องในวันปีใหม่ไทย 2560

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559

– โครงการอบรมการสร้างกราฟเพื่อการตีพิมพ์

– โครงการวิชาการเพื่อสร้างทักษะด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนให้กับอุตสาหกรรม

– โครงการอบรมโปรแกรมช่วยทำวิทยานิพนธ์ (Endnote, Microsoft word)