การสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2560

ในวันที่ 14-16 กุมภาพันธ์ 2561 วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์ ได้จัดการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ ของนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2560 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์ ชั้น 7 อาคารอนุรักษ์พลังงานปฏิบัติการนวัตกรรมและอุตสาหกรรมเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

 • นางสาวพัชรี สุขสมัย นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต รหัสประจำตัวนักศึกษา 1601080172001 ได้ทำการสอบสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ ในพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.30 น.หัวข้อ ศึกษาการปรับปรุงคุณภาพเชื้อเพลิงชีวมวลโดยกระบวนการความร้อนเคมีแบบทอรีแฟคชั่น (Study to improving biomass fuel quality by using thermochemical process of torrecfation)
  รายนามกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์
 1. รองศาสตราจารย์ ดร.มานะ อมรกิจบำรุง                   ประธาน (ภายนอก)
 2. ดร.ติณณภพ แพงผม                                             ที่ปรึกษา
 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงศกร เกิดช้าง                   ที่ปรึกษาร่วม
 4. ดร.ณัฐวุฒิ ธาราวดี                                                ที่ปรึกษาร่วม (ภายนอก)
 5. ดร.ชานนท์ บุญมีพิพิธ                                            กรรมการภายใน

 

 • นางระวีฐ์ธิดา ศรีมาลานนท์ นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต รหัสประจำตัวนักศึกษา 1582080182002 ได้ทำการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ ในวันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00 น. หัวข้อ เทคนิคการแยกก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการหมักขยะอินทรีย์แบบอับอากาศเพื่อใช้ในอุตสาหกรรม (Techniques of Carbon Dioxide Extraction from Anaerobic of Organic Waste for Industrial)
  รายนามกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์
 1. รองศาสตราจารย์ ดร.มานะ อมรกิจบำรุง                  ประธาน (ภายนอก)
 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงศกร เกิดช้าง                  ที่ปรึกษา
 3. ดร.ภานุวัฒน์ อุส่าห์เพียร                                      ที่ปรึกษาร่วม
 4. ดร.มณีรัตน์ เข็มขาว                                             กรรมการภายใน

 

 • นายอโนทัย ศรีมาลานนท์ นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต รหัสประจำตัวนักศึกษา 1582080182003 ได้ทำการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ ในวันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 15.00 น. หัวข้อ การหาขนาดที่เหมาะสมของเตาเผาขยะชุมชนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตซินแก๊ส (Finding an Appropriate Size of Municipal Solid Waste Gasifier to Optimize Production of Syngas)
  รายนามกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์
 1. รองศาสตราจารย์ ดร.มานะ อมรกิจบำรุง                ประธาน (ภายนอก)
 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงศกร เกิดช้าง                ที่ปรึกษา
 3. ดร.ชานนท์ บุญมีพิพิธ                                        ที่ปรึกษาร่วม
 4. ดร.ติณณภพ แพงผม                                         กรรมการภายใน

 

 • นายอนันต์ เต็มเปี่ยม นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต รหัสประจำตัวนักศึกษา 1562080182002 ได้ทำการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ ในวันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.30 น. หัวข้อ การเพิ่มสมรรถนะของระบบทำความเย็นแบบอัดไอโดยใช้ท่อวอร์เทกซ์ระบายความร้อน (Increase Performance of Vapor Compression System by Vortex Tube)
  รายนามกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์
 1. รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐ์ กาศยปนันทน์              ประธาน (ภายนอก)
 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงศกร เกิดช้าง                 ที่ปรึกษา
 3. ดร.รัฐศักดิ์ พรหมมาศ                                         กรรมการภายใน
 4. ดร.ชานนท์ บุญมีพิพิธ                                         กรรมการภายใน

 

 • นายภูภูมิ พ่วงเจริญชัย นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต รหัสประจำตัวนักศึกษา 1562080182001 ได้ทำการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ ในวันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. หัวข้อ การเพิ่มสมรรถนะของระบบทำความเย็นแบบอัดไอโดยใช้ท่อวอร์เทกซ์ระบายความร้อน (Increase Performance of Vapor Compression System by Vortex Tube)
  รายนามกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์
 1. รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐ์ กาศยปนันทน์                       ประธาน (ภายนอก)
 2. ดร.รัฐศักดิ์ พรหมมาศ                                                  ที่ปรึกษา
 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงศกร เกิดช้าง                          ที่ปรึกษาร่วม
 4. ดร.ชานนท์ บุญมีพิพิธ                                                  กรรมการภายใน