การสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2560

ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 และ 21 กุมภาพันธ์ 2561 วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์ ได้จัดการสอบสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) ของนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2560 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์ ชั้น 7 อาคารอนุรักษ์พลังงานปฏิบัติการนวัตกรรมและอุตสาหกรรมเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

 • นายจิระศักดิ์ พุกดำ นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต รหัสประจำตัวนักศึกษา 1601080182001 ได้ทำการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) ในวันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2560
  รายนามกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ
 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนา อนันต์อาชา                            ประธาน (ภายนอก)
 2. ดร.รัฐศักดิ์ พรหมมาศ                                                      กรรมการ (ภายใน)
 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิทยา พวงสมบัติ                            กรรมการ (ภายนอก)
 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤชกนก สุทัศน์ ณ อยุธยา              กรรมการ (ภายใน)
 5. ดร.ชานนท์ บุญมีพิพิธ                                                      กรรมการ (ภายใน)

 

 • นางสาวกนกพร สุพงษ์ นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต รหัสประจำตัวนักศึกษา 1601080182002 ได้ทำการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) ในวันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.30น. หัวข้อ การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมของการนำกลับโลหะทองแดงและการใช้ประโยชน์โลหะทองแดงจากการบำบัดน้ำเสียอุตสาหกรรม (The study of suitable condition for recovering and utilizing copper from industrial wastewater treatment)
  รายนามกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ
 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลอ จารุสุทธิรักษ์                ประธาน (ภายนอก)
 2. ดร.ภานุวัฒน์ อุส่าห์เพียร                                        กรรมการภายใน
 3. ดร.มณีรัตน์ เข็มขาว                                               กรรมการภายใน
 4. ดร.พิรพรรณ พลบุรี                                                กรรมการภายใน