การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2560

ในวันที่ 16 ธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์ ได้จัดการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ของนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2560 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์ ชั้น 7 อาคารอนุรักษ์พลังงานปฏิบัติการนวัตกรรมและอุตสาหกรรมเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

 • นายสหชัย พิรพัฒน์ นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต รหัสประจำตัวนักศึกษา 1551080182005  ได้ทำการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ในวันที่ 16 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00-12.00 น. หัวข้อ การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของแผงโฟโต้โวลตาอิกโดยระบบช่องหมุนเวียนอากาศ (Enhancement of Photovoltaic Performance by Air Circulation Chanel)
  รายนามกรรมการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์
 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนา อนันต์อาชา                           ประธาน (ภายนอก)
 2. ดร.รัฐศักดิ์ พรหมมาศ                                                     อาจารย์ที่ปรึกษา
 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิทยา พวงสมบัติ                           อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงศกร เกิดช้าง                            กรรมการภายใน
 5. รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐ์ กาศยปนันทน์                          ผู้ตรวจสอบผลงานจากภายนอก

 

 • นายดิษฐา นนทิวรวงษ์ นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต รหัสประจำตัวนักศึกษา 1531080182006  ได้ทำการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ในวันที่ 16 ธันวาคม 2560 เวลา 13.00-16.00 น. หัวข้อ การศึกษาผลของท่อนำแสงระบายอากาศต่อการลดภาระการทำความเย็นในอาคาร (A Study of a Light-Vent Pipes (LVP) Effect on Cooling Load Reduction in Building)
  รายนามกรรมการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์
 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนา อนันต์อาชา                          ประธาน (ภายนอก)
 2. ดร.รัฐศักดิ์ พรหมมาศ                                                    อาจารย์ที่ปรึกษา
 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิทยา พวงสมบัติ                         อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
 4. ดร.ชานนท์ บุญมีพิพิธ                                                   กรรมการภายใน
 5. รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐ์ กาศยปนันทน์                        ผู้ตรวจสอบผลงานจากภายนอก

 

 • นายอำนาจ ยะโสธร  นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต รหัสประจำตัวนักศึกษา 1532080182004  ได้ทำการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ในวันที่ 21 ธันวาคม 2560 เวลา 10.30 น. หัวข้อ ทิศทางการอนุรักษ์พลังงานและการเติบโตทางเศรษฐกิจ (Energy conservation direction and economic growth)
  รายนามกรรมการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์
 1. รองศาสตราจารย์ ดร.พงศ์ หรดาล                                    ประธาน (ภายนอก)
 2. ดร.พาสน์ ทีฆทรัพย์                                                       อาจารย์ที่ปรึกษา
 3. รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ทีฆทรัพย์                              อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงศกร เกิดช้าง                            กรรมการภายใน
 5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพิธาริ์ ธนารักษ์                        ผู้ตรวจสอบผลงานจากภายนอก

 

 • นายชัยพร สุภาหิตานุกุล นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต รหัสประจำตัวนักศึกษา ๑๕๒๓๐๘๐๑๘๒๐๐๔ ได้ทำการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ในวันจันทร์ที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. หัวข้อ การออกแบบ เก็บข้อมูลและวิเคราะห์ทางด้านเศรษฐศาสตร์ของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ภายใต้นโยบายพลังงานประเทศไทย (Design Monitoring and Economical Assessment of Solar Farms under Thailand Energy Policy)
  รายนามกรรมการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์
 1. ดร.ณรงค์ วัชรเสถียร                                                ประธาน (ภายนอก)
 2. รองศาสตราจารย์ ดร.อิสสรีย์ หรรษาจรูญโรจน์            อาจารย์ที่ปรึกษา
 3. ศาสตราจารย์ ดร.โจเซฟ เคดารี                                อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม (ภายนอก)
 4. ศาสตราจารย์ ดร.จงจิตร์ หิรัญลาภ                            อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม (ภายนอก)
 5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จอมภพ แววศักดิ์                   อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม (ภายนอก)
 6. ดร.รัฐศักดิ์ พรหมมาศ                                              กรรมการภายใน
 7. รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐ์ กาศยปนันทน์                  ผู้ตรวจสอบผลงานจากภายนอก

 

 • นายอุทัย ศรีพันธ์ นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต รหัสประจำตัวนักศึกษา 1541080182003 ได้ทำการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ในวันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.00 น. หัวข้อ การออกแบบและพัฒนาเครื่องกำเนิดไฟฟ้าด้วยแม่เหล็กถาวร (Design and Development of a Magnetic Generator)
  รายนามกรรมการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์
 1. นาวาอากาศเอก ดร.วีระชัย เชาว์กำเนิด                          ประธาน (ภายนอก)
 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงศกร เกิดช้าง                          อาจารย์ที่ปรึกษา
 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ติกะ บุนนาค                              อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
 4. ดร.รัฐศักดิ์ พรหมมาศ                                                  อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
 5. ดร.ติณณภพ แผงผม                                                   กรรมการภายใน
 6. รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ มั่งคั่ง                                 ผู้ตรวจสอบผลงานจากภายนอก

 

 • นายประทีป รัตนพันธุ์ นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต รหัสประจำตัวนักศึกษา 1562080182005 ได้ทำการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ในวันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00 น. หัวข้อ การพัฒนาเครื่องมือที่ใช้เลือกใช้พลังงานทางเลือก(Development of Decision – Making in Alternative Energy Alternative)
  รายนามกรรมการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์
 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุภาพ แย้มไตรพัฒน์             ประธาน
 2. ดร.รัฐศักดิ์ พรหมมาศ                                            ที่ปรึกษา
 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ติกะ บุนนาค                        ที่ปรึกษาร่วม
 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงศกร เกิดช้าง                   กรรมการ
 5. ดร.พิรพรรณ พลบุรี                                               กรรมการ
 6. รองศาสตราจารย์ ดร.ปรีดา จันทวงษ์                      ผู้ตรวจสอบผลงานจากภายนอก

 

 • นายวสันต์ นาคเสนีย์ นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต รหัสประจำตัวนักศึกษา 1523080182021 ได้ทำการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ในวันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00 น. หัวข้อ การออกแบบและพัฒนาท่อวอร์เทกซ์สำหรับทดแทนน้ำมันหล่อเย็นในอุตสาหกรรมการผลิต (Design and Development of Vortex Tube for Reduce Metal Working Fluids in the Industry parts)
  รายนามกรรมการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์
 1. ศาสตราจารย์ ดร.โจเซฟ เคดารี                          ประธาน
 2. ดร.รัฐศักดิ์ พรหมมาศ                                        ที่ปรึกษา
 3. รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ทีฆทรัพย์                 ที่ปรึกษาร่วม
 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงศกร เกิดช้าง               กรรมการ
 5. รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐ์ กาศยปนันทน์             ผู้ตรวจสอบผลงานจากภายนอก

 

 • นายสุรพงษ์ โศภนกิจ นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต รหัสประจำตัวนักศึกษา 1531080182018 ได้ทำการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ในวันจันทร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.00 น. หัวข้อ การเติบโตของคลัสเตอร์และความต้องการพลังงาน: วิธีจำลองแบบซิสเต็มไดนามิกส์ Cluster Growth and Energy Demand: A SystemDynamic Approach
  รายนามกรรมการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์
 1. รองศาสตราจารย์ ดร.พงศ์ หรดาล                      ประธาน (ภายนอก)
 2. ดร.พาสน์ ทีฆทรัพย์                                         ที่ปรึกษา
 3. รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ทีฆทรัพย์                ที่ปรึกษาร่วม
 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงศกร เกิดช้าง              กรรมการ
 5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพิธาริ์ ธนารักษ์          ผู้ตรวจสอบผลงานจากภายนอก

ทางวิทยาลัยฯ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาทุกท่าน มา ณ โอกาสนี้ด้วยค่ะ