การสอบความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2560

ในวันที่ 10-15 กุมภาพันธ์ 2561 วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์ ได้จัดการสอบความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ ของนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2560 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์ ชั้น 7 อาคารอนุรักษ์พลังงานปฏิบัติการนวัตกรรมและอุตสาหกรรมเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

 • นางสาวชวิภา พงษ์ธนโชติ นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต รหัสประจำตัวนักศึกษา 1532080182013 ได้ทำการสอบความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ ในวันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.00 น.หัวข้อ “Integrated Curriculum to Increase Awareness of Energy Conservation for Primary Schools”
  รายนามกรรมการสอบความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์
 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุภาพ แย้มไตรพัฒน์             ประธาน
 2. ดร.รัฐศักดิ์ พรหมมาศ                                             อาจารย์ที่ปรึกษา
 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ติกะ บุนนาค                         อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงศกร เกิดช้าง                    กรรมการภายใน

 

 • นางรัตติยา จันทร์ฉวี นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต รหัสประจำตัวนักศึกษา 1582080182001 ได้ทำการสอบความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ ในพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.00น.หัวข้อ การจัดลำดับการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนในประเทศไทยโดยใช้กระบวนการวิเคราะห์ตามลำดับขั้น “Ranking of electricity of renewable energy in Thailand using Analytic Hierarchy Process (AHP)”
  รายนามกรรมการสอบความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์
 1. รองศาสตราจารย์ ดร.มานะ อมรกิจบำรุง                      ประธาน
 2. ดร.ภานุวัฒน์ อุส่าห์เพียร                                           อาจารย์ที่ปรึกษา
 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงศกร เกิดช้าง                       กรรมการภายใน
 4. ดร.พิรพรรณ พลบุรี                                                   กรรมการภายใน

 

 • นางสาวจุติพร อินทะนิน นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต รหัสประจำตัวนักศึกษา 1541080182012 ได้ทำการสอบความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ ในวันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.00 น.หัวข้อ Dry anaerobic co-digestion for treatment of waste water from toddy palm process
  รายนามกรรมการสอบความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์
 1. รองศาสตราจารย์ ดร.นพดล เจียมสวัสดิ์                    ประธาน (ภายนอก)
 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชศร หัสโรค์                       ที่ปรึกษา
 3. รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ทีฆทรัพย์                      ที่ปรึกษาร่วม (ภายนอก)
 4. ดร.มณีรัตน์ เข็มขาว                                               กรรมการภายใน
 5. ดร.พิรพรรณ พลบุรี                                                กรรมการภายใน