การประชุมสัมมนาวิชาการเครือข่ายพลังงานแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1

ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 ถึงวันที่ 2 มิถุนายน 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงศกร เกิดช้าง, ดร.ชานนท์ บุญมีพิพิธ, ดร.ติณณภพ แพงผม (อาจารย์และนักวิจัย) และนายวิทยา แก้วสุริยวงศ์ (เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ) ได้เข้าร่วมการประชุมสัมมนาวิชาการเครือข่ายพลังงานแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 13 (Sustainable Energy Development for Community and Innovation) ณ โรงแรมดิเอ็มเพลส จังหวัดเชียงใหม่

โดยวัตถุประสงค์ของการประชุมในครั้งนี้คือ เพื่อมุ่งเน้นการเปิดโอกาสให้นักวิจัยได้มีโอกาสนำเสนอผลงาน เป็นสถานที่แลกเปลี้ยนความรู้จากผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานในแต่ละสาขา รวมถึงเสริมสร้างประสิทธิภาพของการวิจัย ตลอดจนเผยแพร่ความรู้ความก้าวหน้าทางด้านวิชาการและเทคโนโลยีทางด้านพลังงานให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น

205987

25600602_0008

25600602_0013

25600602__0014

25600602__0005

S__41844743

Tags: