การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 14

รายละเอียดโครงการ

หลักการและเหตุผล

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จัดประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำเสนอผลงานวิจัย ถือเป็นภารกิจสำคัญของสถาบันอุดมศึกษา เพื่อช่วยให้บุคลากรและนักวิจัยได้มีโอกาสเผยแพร่องค์ความรู้ที่ได้จากการดำเนินการวิจัยของตนเอง เปิดโอกาสให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์กับผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิจัยและนักวิชาการอื่นๆ รวมทั้งนักศึกษาและประชาชนทั่วไปที่สนใจ นอกจากนี้ ยังนับเป็นโอกาสที่จะเผยแพร่ผลงานวิจัยให้แก่องค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและและภาคธุรกิจนำผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้ในองค์กรได้อย่างกว้างขวางซึ่งถือเป็นกลไกที่สนับสนุนให้มีการใช้องค์ความรู้ที่ได้จากงานวิจัยให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาอย่างสูงสุดแก่ชุมชนและสังคม โดยผลงานนำเสนอที่มีคุณภาพจะได้รับการพิจารณาให้ได้รับรางวัลดีเด่น ดีและชมเชย ในแต่ละสาขาและผู้นำเสนอผลงานสามารถนำผลงานไปเสนอเพื่อตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการได้ เช่น วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร วารสารเกษตรศาสตร์ วิทยาสารกำแพงแสน ฉบับอิเลคทรอนิกส์ (E-journal) กอร์ปกับในปีพุทธศักราช 2558 ประเทศไทยจะเปิดประเทศเข้าสู่ “ประชาคมอาเซียน” (ASEAN Community) อันเป็นความพยายามรวมกลุ่มในระดับภูมิภาคของกลุ่มประเทศอาเซียนให้เป็น หนึ่งเดียวกันโดยมีสโลแกนว่าสร้างอาเซียนให้เป็นประชาคมแห่งความเอื้ออาทร และ ร่วมแบ่งปัน มีวิสัยทัศน์เดียวกัน มีอัตลักษณ์เดียวกันและเป็นประชาคมเดียวกัน “One Vision, One Identity, One Community” โดยมีเหตุผลสำคัญที่ต้องการสร้างความเข้มแข็ง และ เพิ่มอำนาจต่อรอง เพื่อให้อาเซียนที่มีประชากรรวมกันกว่า 600 ล้านคนมีความสามารถแข่งขันกับภูมิภาคอื่นได้ในโลก โลกาภิวัตน์ที่มีการแข่งขันกันสูงโดยเฉพาะกับประเทศมหาอำนาจ อีกทั้งยังสามารถสร้างอำนาจ การต่อรองได้ในระดับสากล ดังนั้น หากอาเซียนสามารถสร้างประชาคมอาเซียนได้สำเร็จ ประเทศไทยจะได้ประโยชน์ทั้งในด้านความมั่นคงของประเทศ เสถียรภาพทางการเมือง การขยายการส่งออกและโอกาสทางการค้าและบริการ และความมั่นคงทางสังคม อย่างไรก็ดีประเทศไทยจำเป็นต้องมีการปรับตัวเพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในทุกๆด้าน และประชาชนโดยเฉพาะในชนบทที่จำเป็นต้องรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น และพัฒนาชุมชนให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

งานวิจัยถือเป็นหัวใจสำคัญในการพัฒนาองค์ความรู้และเป็นภารกิจที่สำคัญของสถาบันอุดมศึกษา จะเห็นได้ว่าปัจจุบันสถาบันต่างๆ ได้ให้ความสำคัญกับการผลิตงานวิจัยโดยให้อาจารย์แต่ละท่านได้มีโอกาสผลิตผลงานวิจัยควบคู่ไปพร้อมกับการจัดการเรียนการสอนซึ่งงานวิจัยนี้เป็นตัวชี้วัดที่สำคัญถึงคุณภาพคณาจารย์ของสถาบันอีกด้วย อย่างไรก็ตามเวทีในการนำเสนอผลงานดังกล่าว ยังไม่เป็นที่แพร่หลายเท่าที่ควรในประเทศไทย เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของมหาวิทยาลัยด้านการวิจัยตลอดจนการสร้างประสบการณ์ด้านงานวิจัยในระดับชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จึงขออนุมัติจัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติภายใต้ชื่อ “ตามรอยพระยุคลบาท เกษตรศาสตร์กำแพงแสน”

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ได้เล็งเห็นว่าการประชุมวิชาการระดับชาติก่อให้เกิดประโยชน์หลายประการสำหรับนักวิชาการ นักวิจัย และผู้เข้าร่วมประชุม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมระดับชาติดังกล่าว เป็นการแสดงให้เห็นถึงศักยภาพและความเข็มแข็งของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสนได้เป็นอย่างดียิ่ง อีกทั้งยังทำให้มหาวิทยาลัยได้รับการยอมรับจากสถาบันการศึกษาอื่นๆ อีกด้วย

วัตถุประสงค์

 • เพื่อเป็นการ เสนอผลงานวิจัยประจำปีในสาขาต่าง ๆ จำนวน 8 สาขา ได้แก่
  • สาขาพืชและเทคโนโลยีชีวภาพ
  • สาขาสัตว์และสัตวแพทย์
  • สาขาวิศวกรรมศาสตร์
  • สาขาศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
  • สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  • สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการกีฬา
  • สาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพ
  • สาขาส่งเสริมการเกษตร
 • เพื่อเป็นเวทีทางวิชาการ ได้แก่ อาจารย์ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา นักวิจัยภาคเอกชนได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพของงานวิจัย ตลอดจนเผยแพร่ความรู้ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสาขาดังกล่าวให้กว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งส่งผลในการนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
 • เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมให้คณาจารย์ในมหาวิทยาลัยตระหนักและเห็นถึงความสำคัญของงานวิจัยในการผลิตและเผยแพร่ผลงานวิชาการงานวิจัย
 • เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ ระหว่างนักวิชาการในภาครัฐและเอกชนอันจะนำไปสู่แนวทางการวิจัยเพื่อการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศในอนาคต
 • เพื่อส่งเสริมและสร้างเครือข่ายงานวิชาการงานวิจัยและสถาบันการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ
 • ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิชาการผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ

สาขาการประชุมวิชาการ

 • สาขาพืชและเทคโนโลยีชีวภาพ
 • สาขาสัตว์และสัตวแพทย์
 • สาขาวิศวกรรมศาสตร์
 • สาขาศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
 • สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 • สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการกีฬา
 • สาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพ
 • สาขาส่งเสริมการเกษตร

รูปแบบในการจัด

 • การบรรยายพิเศษ
 • การนำเสนอผลงานภาคบรรยาย(Oral Presentation)
 • การนำเสนอผลงานภาคโปสเตอร์(Poster Presentation)

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน และกองบริหารวิชาการและนิสิต

ระยะเวลาการประชุม

8-9 ธันวาคม 2559 เสนอผลงานวิจัยทั้งภาคบรรยายและโปสเตอร์

สถานที่

พิธีเปิด มอบรางวัลผลงานวิจัย การบรรยายพิเศษ หรืออภิปรายพิเศษ ห้องคอนเวนชั่น อาคารศูนย์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน การเสนอผลงานวิจัยในภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์ ตลอดจนการอภิปราย บรรยายพิเศษสาขาต่าง ๆ ณ อาคารศูนย์เรียนรวม รวมถึงคณะต่างๆ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

ผู้เข้าร่วมประชุม

 • อาจารย์ ข้าราชการ นักวิจัย นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอื่นๆ
 • บุคลากรภาคเอกชน เกษตรกร และผู้สนใจทั่วไป

การลงทะเบียนและชำระเงิน

 • ผู้เข้าร่วมเสนอผลงานต้องลงทะเบียน ส่งผลงาน และชำระเงินค่าส่งผลงานตามที่กำหนด
 • สำหรับบุคลากรในสังกัดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ให้ใช้วิธีโอนเงินระหว่างหน่วยงานเข้าบัญชีเงินรายได้กองบริหารวิชาการและนิสิต (กำแพงแสน)
 • สำหรับบุคลากรภายนอกให้ชำระเงินผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ จากแบบฟอร์มการชำระเงินที่พิมพ์ออกจากระบบตอนส่งผลงาน (1 ผลงาน ต่อ 1 แบบฟอร์มการชำระเงิน)

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

 • อาจารย์ / นักวิจัย นิสิต / นักศึกษา ได้เผยแพร่งานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ ข้อค้นพบใหม่ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาทางวิชาการ และการแก้ไขปัญหาสังคมของประเทศชาติ
 • ผู้เข้าประชุมมีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อมูล และประสบการณ์ซึ่งกันและกัน ซึ่งจะนำไปพัฒนาและแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานได้
 • ผู้เข้าประชุมมีความรู้และวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลมากขึ้น ซึ่งส่งผลต่อการปฏิบัติงาน ทำให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

รายละเอียดเพิ่มเติม Click

35311

Tags: