การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะวิชา ประจำปีการศึกษา 2559

ในวันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม 2560 วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์ ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะวิชา ประจำปีการศึกษา 2559 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์ ชั้น 7 อาคารอนุรักษ์พลังงานปฏิบัติการนวัตกรรมและอุตสาหกรรมเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา

คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะวิชาและหน่วยงานเทียบเท่า

 1. ผศ.ดร.อุษาวดี         ตันติวรานุรักษ์           ประธานกรรมการ
 2. ผศ.ดร.โสรัตน์         มงคลมะไฟ               กรรมการ
 3. ผศ.ดร.ไกรฤกษ์       เชยชื่น                    กรรมการ
 4. ผศ.ดร.นพนภา        จุลโลบล                  กรรมการ
 5. ดร.ธีรินทร์             คงพันธุ์                    กรรมการและเลขานุการ

RMUTR_RCSEE_DSCF5390 RMUTR_RCSEE_DSCF5400 RMUTR_RCSEE_DSCF5401RMUTR_RCSEE_DSCF5406 RMUTR_RCSEE_DSCF5396

RMUTR_RCSEE_DSCF5402



การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559

ในวันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม 2560 วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์ ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์ ชั้น 2 อาคารสิรินธร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน)

 1. ผศ.ดร.อุษาวดี         ตันติวรานุรักษ์           ประทานกรรมการ
 2. ผศ.ดร.ประสพโชค    โห้ทองคำ                กรรมการ
 3. ดร.โศภิดา                สังข์สุนทร                กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สาขาวิชาพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน)

 1. ผศ.ดร.เอนก            เทียนบูชา               ประทานกรรมการ
 2. ดร.รังสิต                  ศรจิตติ                   กรรมการ
 3. ผศ.ดร.ไกรฤกษ์        เชยชื่น                   กรรมการ
 4. ผศ.ดร.พิชิต             กิตติสุวรรณ์             กรรมการและเลขานุการ

ภาพบรรยากาศ

RMUTR_RCSEE_25600713_0020 RMUTR_RCSEE_25600712_0019 RMUTR_RCSEE_25600713_0024



การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559

ในวันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม 2560 วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์  มีกำหนดรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์ ชั้น 2 อาคารสิรินธร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน)

 1. ผศ.ดร.อุษาวดี         ตันติวรานุรักษ์           ประทานกรรมการ
 2. ผศ.ดร.ประสพโชค    โห้ทองคำ                กรรมการ
 3. ดร.โศภิดา                สังข์สุนทร                กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สาขาวิชาพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน)

 1. ผศ.ดร.เอนก            เทียนบูชา               ประทานกรรมการ
 2. ดร.รังสิต                  ศรจิตติ                   กรรมการ
 3. ผศ.ดร.ไกรฤกษ์        เชยชื่น                   กรรมการ
 4. ผศ.ดร.พิชิต             กิตติสุวรรณ์             กรรมการและเลขานุการ

 

>> เอกสารแนบเพิ่มเติม <<