การตรวจประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร (รอบ9เดือน)

การตรวจประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร (รอบ9เดือน)

ในวันพุธที่ 17 พฤษภาคม 2560 เวลา 08.30-16.30 น. สำนักงานประกันคุณภาพ ได้ดำเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์ (รอบ9เดือน) เพื่อกำกับติดตามการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพหลักสูตรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

 

RCSEE_P1430429

RCSEE_P1430442

RCSEE_P1430449

RCSEE_P1430470

RCSEE_P1430445