การจัดสัมมนา/ฝึกอบรม

– โครงการประกันคุณภาพการศึกษา iconcat_2015020592032-1

โครงการอบรมจรรยาบรรณและความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญาของอาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษาด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม iconcat_2015020592032-1

โครงการอบรมการเขียนงานวิจัยเพื่อการตีพิมพ์  iconcat_2015020592032-1

– โครงการวิจัยนวัตกรรมผลิตความร้อนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ณ องค์การบริหารส่วนตำบลอ่างหิน จังหวัดราชบุรี

โครงการอบรมความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญา เรื่องการสืบค้นและการเขียนข้อถือสิทธิ์

โครงการอบรมจรรยาบรรณของอาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษาด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม

– โครงการอบรมการผลิตพลังงานทดแทนจากผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นให้กับชุมชน

– โครงการอบรมการสร้างกราฟเพื่อการตีพิมพ์

– โครงการวิชาการเพื่อสร้างทักษะด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนให้กับอุตสาหกรรม

– โครงการอบรมโปรแกรมช่วยทำวิทยานิพนธ์ (Endnote, Microsoft word)